Työttömien määrä puoliintui - Tuloksia Paikka auki -ohjelman vaikutuksista

15.04.2020

Paikka auki -työntekijöiden jatkokyselyn (1) 02/2020 tulokset

Kysely, jolla kartoitettiin aiemmin Paikka auki -ohjelmassa työskennelleiden henkilöiden elämäntilannetta noin ½ vuotta Paikka auki -työsuhteen jälkeen, lähetettiin 11.02.2020 159:lle Paikka auki -työntekijälle. Vastauksia saatiin 85 kpl. Näistä 63:llä Paikka auki -työsuhde oli päättynyt 1-12 kk sitten.

Vastausprosentti on 54 % - Iso Kiitos kaikille vastanneille!

Paikka auki -työntekijöiden työllistäminen on onnistunut hyvin - avustusohjelma vastaa sille asetettuja tavoitteita erinomaisesti. 

Työntekijöiden vastausten perusteella muutos heidän nykyisissä elämäntilanteissaan verrattuna tilanteeseen ennen Paikka auki -työtä on suuri:

 • Työttömien määrä on puoliintunut ja opiskelevien määrä on kasvanut
 • Työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella tai sairauslomalla olevien määrä on vähentynyt
 • Kaksi kolmesta on työssä (49%) ja/tai opiskelemassa (14%) 1-12 kk Paikka auki -työsuhteen jälkeen
 • Työttömyys ei näytä kasvavan ajan kuluessa. Opiskelevien henkilöiden lukumäärä kasvaa mitä pidempi aika Paikka auki -työn päättymisestä on kulunut.

Paikka auki -työn myötä useiden henkilöiden elämänlaatu, osallisuus ja toimintakyky paranevat merkittävästi

Valtaosa työntekijöistä kertoi työsuhteen aikana olevansa tyytyväisiä työhönsä. Työssä koetut onnistumiset liittyivät:

 • yhdessä tekemiseen kannustavassa työyhteisössä
 • itsensä ylittämiseen erilaissa työtehtävissä
 • myönteisen palautteen ja kannustuksen saamiseen
 • vastuun saamiseen ja ottamiseen
 • luottamuksen ansaitsemiseen
 • itsearvostuksen vahvistumiseen


Kaksi kolmesta kertoi myönteisistä elämänmuutoksista työsuhteen aikana:

 • taloudellisen tilanteen ja elämän laadun koheneminen
 • itsenäisempi elämä
 • itsevarmuuden ja itsetunnon vahvistuminen
 • oman hyvinvoinnin paraneminen
 • oman ammattitaidon vahvistuminen
 • jatkotyöllistymismahdollisuuksien kirkastuminen


Huonot kokemukset Paikka auki -työsuhteissa ovat hyvin harvinaisia.

"Paikka auki -työ mahdollisti sen, että uskalsin koittaa tehdä töitä 100% sairastamisen jälkeen. Huomasin onnistuvani, osaavani ja kehittyväni. Sain itseluottamusta. Minuun uskottiin. Tämä kaikki sai minut tavoittelemaan korkeammalle. Olen saanut tehtyä opintoni loppuun ja nyt työskentelen hankekoordiniaattorina."

- Aiemmin Paikka auki -työntekijänä, 02/2020

"Pääsin osoittamaan, erityisesti itselleni, että pystyn vielä töihin. Elämänkokemukseni ja tekemäni virheet muodostuivat voimavaraksi. Aiemmin olin hävennyt valintojani ja kärsinyt voimakkaasta alemmuudesta. Ne osoittautuivatkin epätosiksi. Nyt mulla on uusi suunta ja palo sillä kulkemiseen."

- Aiemmin Paikka auki -työntekijänä, 02/2020

Työntekijöiden jatkopolut Paikka auki -työsuhteen jälkeen ovat työnantajien aiempien vastausten perusteella erittäin myönteisiä

 • Yli puolet (53% 185:stä) työllistyy tai lähtee opiskelemaan määräaikaisen työsuhteensa jälkeen: 22% työllistyy nykyiselle järjestötyönantajalle ja 19% toiselle työnantajalle ja 12% lähtee opiskelemaan (osa työn ohella).
 • Joka kolmas haki/hakee uutta työ- ja/tai opiskelupaikkaa määräaikaisen työsuhteen jälkeen.
 • Vuosien 2014-2017 Paikka auki I -ohjelman työntekijöistä valtaosa on työllistynyt tai päässyt opiskelemaan silloisen Paikka auki I -työsuhteen jälkeen.
 • Tyytyväisimmät työnantajat pitivät Paikka auki -työntekijöitään erinomaisina. Monet olisivat valmiita palkkaamaan heidät määräaikaisen työsuhteen jälkeenkin ja neljä viidestä työnantajasta voi varauksetta suositella Paikka auki -työntekijöitään vähintään vastaaviin tehtäviin.
 • Valtaosa järjestötyönantajista pitää Paikka auki -työntekijöiden tekemää työtä järjestöjen toiminnan kannalta merkityksellisenä.
 • Työllistämisen merkittävimmät haasteet koskevat toimenkuviin ja työtehtävien suunnitteluun liittyvää ennakointia ja tasapainoilua työtehtävien vaativuuden, työntekijän kyvykkyyden ja tuen tarpeen välillä. Paikka auki -työntekijöiden elämäntilanteet vaihtelevat ja työnantajien on sekä varauduttava että reagoitava muutoksiin asianmukaisesti.


Paikka auki -työntekijöiltä ja järjestötyönantajilta saatujen vastausten perusteella poikkeuksellisen hyvät tulokset pohjautuvat ainakin seuraaviin osatekijöihin, jotka kaikki toteutuvat yhtäaikaisesti Paikka auki -avustusohjelmassa:

Hans Mäntylä, tutkija, p. 044 734 1546
Paikka auki II -koordinaatiohanke
Nuorten Ystävät, Yliopistonkatu 5, Helsinki
hans.mantyla@nuortenystavat.fi