Tutkimusmatkalla Paikka auki -työntekijöiden tulevaisuuteen

02.06.2020

Olemme Laurea Tikkurilan sosionomiopiskelijoita ja saimme mahdollisuuden tehdä opinnäytetyömme yhteistyössä Nuorten Ystävät ry:n tutkijan Hans Mäntylän kanssa. Meitä kiinnosti Paikka auki -työntekijöiden ammatilliset haaveet ja tulevaisuuden suunnitelmat sekä työvuoden aikana kertyneet kokemukset. Haastatteluihin osallistui seitsemän työntekijää, jotka olivat aloittaneet Paikka auki -työpaikassaan vuonna 2019.

Tavoitteenamme oli selvittää, miten Paikka auki -työntekijöiden kokemus omasta osallisuudesta työsuhteen aikana vaikutti heidän tulevaisuuden suunnitelmiinsa. Selvitimme niitä asioita, jotka edistivät tai estivät tulevaisuuden ammatillisten suunnitelmien hahmottumista. Kyselimme myös tarkemmin työntekijöiltä heidän ammatillisista tavoitteistaan jatkoa ajatellen.

Lämpimiä kohtaamisia

Keskustelimme haastateltujen kanssa avoimesti ja vapaasti tulevaisuuden näkymiin ja Paikka auki -työkokemuksiin liittyvistä asioista. Haastattelutilanteet olivat intensiivisiä ja mielenkiintoisia. Haastatellut olivat mielellään osallisina opinnäytetyössämme ja halusivat vaikuttaa Paikka auki -avustusohjelman mahdolliseen kehittämiseen. Kohtaamiset näissä haastattelutilanteissa olivat ainutlaatuisia, ja jokaisella haastatellulla oli merkittävä rooli opinnäytetyömme kannalta. Oli hienoa huomata, miten hienosti työntekijät osasivat sanoittaa kokemuksiaan ja itselleen merkityksellisiä asioita ääneen. Heidän ansiostaan saimme hyvän ja rikkaan aineiston, joka loi monipuolisen näkökulman opinnäytetyöhömme.

Merkityksellinen mentori

Viidellä haastatellulla seitsemästä oli hyvin myönteinen kokemus Paikka auki -työvuodestaan. Oli mielenkiintoista huomata, miten mentorin merkitys nousi kaikkien haastateltujen kohdalla tärkeimpänä asiana esiin Paikka auki -työvuoden onnistumisen kannalta. Mentori toimi kannustavassa osassa sekä roolimallina että positiivisen palautteen antajana. Haastatellut kokivat tärkeänä sen, että mentori rohkaisi heitä kokeilemaan uusia työtehtäviä, ja onnistumisen kokemukset auttoivat työntekijöitä suunnittelemaan myös omaa ammatillista tulevaisuuttaan.

Myös mahdollisuus toimia työyhteisön tasavertaisena jäsenenä kasvatti työntekijöiden ammatti-identiteettiä. Mentorin ja työyhteisön luoma kannustava ilmapiiri edisti työntekijöissä sekä tulevaisuuden ammatillisten tavoitteiden selkiytymistä että heidän työllistymistään. Lisäksi työpaikan tarjoamat koulutusmahdollisuudet nähtiin tärkeinä, sillä ne edistivät ammatillista verkostoitumista.

Vastaavasti mentorin tuen ja palautteen puute sekä vähäiset verkostoitumismahdollisuudet estivät työntekijöiden ammatillisten tavoitteiden selkiytymistä. Osa haastatelluista oli myös jäänyt kaipaamaan yhteisöllisyyden kokemusta työpaikalla sekä mentorin henkilökohtaista kannustusta. Paikka auki -työntekijöiden yhteiset tapaamiset koettiinkin tärkeinä ja vertaistukea antavina. Ne haastatellut, jotka eivät erinäisistä syistä päässeet osallistumaan, kokivat asian hyvin harmillisena.

Kohti tulevaisuutta

Kaikilla haastatelluilla oli todellinen palo työntekoon, ja tämä näkyi myös heidän tulevaisuuden suunnitelmissaan. Useampi haastateltu oli myös kiinnostunut kehittämään itseään jatkokoulutusten muodossa. Useat haastatellut kertoivat myös motivoituneensa siitä, että saivat työssään auttaa muita ja tehdä hyvää yhteiskunnallisesti. Lisäksi oli mukava kuulla, miten lämpimästi valtaosa Paikka auki -työntekijöistä oli otettu yhteistyöjärjestöissä vastaan.

Toivomme, että opinnäytetyömme tavoittaa Paikka auki -koordinaattoreiden lisäksi myös yhteistyöjärjestöt. Uskomme, että myös Paikka auki -työntekijät voisivat mahdollisesti hyötyä opinnäytetyöhömme tutustumisesta. Kiitämme sydämellisesti haastateltaviamme heidän osallistumisestaan opinnäytetyöhömme. Suurkiitokset myös Hans Mäntylälle kannustavasta ohjauksesta ja tuesta yhteisellä tutkimusmatkallamme.Riikka Palo & Kadri Olenius