Turvallisessa työyhteisössä epäonnistumista ei tarvitse pelätä

10.12.2021

Elli-Noora Heino tutki valtiotieteen alan gradussaan työssä onnistumisen kokemuksia Paikka auki -työsuhteissa.

Tutkin työssäni sitä, millaisia merkityksellisiä onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksia Paikka auki -työntekijät ovat kokeneet. Paikka auki -ohjelman työntekijäkyselyiden vastaukset tarjoavat herkullisen ja monipuolisen aineiston onnistumisen kokemusten tutkimiseen. Aineiston perusteella tunnistin lisäksi tekijöitä, joiden myötä avulla työnantaja ja työyhteisö voivat tukea työntekijöitä mahdollistamalla ja vahvistamalla onnistumisen kokemuksia. 

Aineisto nostaa upealla tavalla esille onnistumisten moninaisuuden ja myös monimutkaisuuden. Onnistuminen on aina kokijansa näköistä ja tapoja onnistua työssään on yhtä monta kuin on työntekijöitäkin.

Työssä onnistuminen on eräs keskeinen työhyvinvointiin ja työn tuloksellisuuteen sekä henkilökohtaiseen hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Onnistumiset ruokkivat onnistumisia ja saavat aikaan positiivisen kehän. Työssä onnistumista on tutkittu niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Sen sijaan haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työssä onnistumisen kokemuksia tai sitä, miten onnistumisen kokemuksia voitaisiin mahdollistaa ja vahvistaa, ei ole juurikaan tutkittu.

Tutkimukseni todentaa osaltaan aiempien tutkimusten tuloksia - onnistuminen paikantuu muun muassa työyhteisöön kuulumisen, vertaisuuden, näkyvien tulosten saavuttamisen ja työn koetun merkityksellisyyden areenoille. 

Onnistuminen on kuitenkin aineistoni mukaan myös sitä, että saa tehdä työtä oman persoonansa kautta ja tuntee riittävänsä juuri sellaisena kuin on. Onnistuminen on myös mahdollisuutta ja taitoa kääntää epäonnistumiset ja vastoinkäymiset voimavaraksi ja tulevien onnistumisten rakennusaineeksi.

Psykologisesti turvallisessa työyhteisössä moka on lahja

Psykologisesti turvallinen työyhteisö tarjoaa työntekijälle kannustusta ja tukea sekä positiivisen ilmapiirin. Tällainen yhteisö suhtautuu myönteisesti kokeilemiseen ja innovointiin ja on valmis ottamaan vastaan uusia ideoita. Psykologisesti turvallinen ympäristö kannustaa ottamaan riskejä, eikä syytä yksilöitä virheiden tekemisestä. Tällaisessa ympäristössä työntekijä voi nähdä mahdolliset virheensäkin hyvinä kasvun paikkoina.

On ollut hyvä, että täällä on turvallinen ympäristö kokeilla, mikään ei periaatteessa voi mennä hirveän paljoa pieleen.

Minä riitän!

Aineistoni puhuu vahvaa kieltään siitä, kuinka työssä on tärkeää saada olla oma itsensä ja kokea riittävänsä sellaisena kuin on. Kun työn tekeminen oman persoonan kautta on mahdollista, vahvistaa se työntekijän kokemusta onnistumisesta, pärjäävyydestä, kelpaavuudesta ja riittävyydestä. 

Erityisen vahvoja onnistumisen kokemuksia työntekijät kuvasivat havaitessaan, että heidän oma taustansa ja persoonallinen työtapansa on avain onnistumiseen.

Tärkeintä on ollut se, että olen ymmärtänyt, ettei minun tässä työpaikassa tarvitse olla mitään muuta, kuin mitä olen.

Tärkein on ollut se, kun olen saanut arvostusta muilta, olen alkanut arvostamaan myös itseäni.

Saadessaan kokea olevansa arvokas juuri sellaisena kuin on ja kokiessaan tulevansa arvostetuksi omana itsenään, on onnistumisen todennäköisyys suuri.

Epäonnistumiset kyetään kääntämään onnistumisen kokemuksiksi

Myös epäonnistumisen kokemukset ovat läsnä aineistossani. Luonnollisesti jokainen kokee työssään myös epäonnistumisia. Olennaista ei täten olekaan epäonnistumisen kokemusten minimointi, vaan niiden kääntäminen onnistumisen kokemuksiksi. Onnistuminen ei olekaan epäonnistumisten puutetta, eikä edes niiden vastakohta.

Epäonnistumiset voivat parhaimmillaan toimia oppimisen kokemuksina niin yksilölle kuin työyhteisölle. Toimivassa yhteisössä virheitä ei tarvitse piilotella vaan niistä voidaan keskustella ja oppia. Näin ollen myös epäonnistumiset voivat kasvattaa itsetuntoa ja vahvistaa tärkeää ymmärrystä omista heikkouksista ja vahvuuksista, mikä johtaa entistä parempaan hyvinvointiin niin työssä kuin sen ulkopuolella.  

Asioista, joissa koen epäonnistuneeni voin keskustella esimieheni kanssa ja usein ne keskustelun jälkeen kääntyvät ihan kokemuksenarvoisiksi jutuiksi. Saan niihin toisenkin näkökulman.

Tutkimukseni mukaan Paikka auki -työntekijät onnistuvat usein ja monenlaisin tavoin. Onnistuminen ei kuitenkaan usein tapahdu itsestään, vaan vaatii toteutuakseen työntekijän tietoisia ponnisteluja ja sitä että uskaltaa ottaa riskejä ja tunnustaa myös omat heikkoutensa. Tärkeää on muistaa, että jokaisella on oikeus onnistua, huolimatta siitä millaisista lähtökohdista ponnistaa.

Kirjoittaja
Elli-Noora Heino

Elli-Noora Heino
Elli-Noora Heino