Tuettu työ sote-järjestöissä kantaa pitkälle

30.09.2020
Kuva: J. Huusko
Kuva: J. Huusko

Uusimpaan, toukokuussa 2020 tehtyyn Paikka auki -ohjelman työntekijäkyselyyn saimme 113 vastausta avoimeen kysymykseen työhön liittyvistä onnistumisen ja/tai epäonnistumisen kokemuksista. Vastauksissa esitetään hyvin monipuolinen ja puhutteleva onnistumisten kokemusten kirjo:

 • erilaisten työtehtävien/projektien valmiiksi saaminen, työtehtävien hyvin tekeminen
 • uusista, haasteellisista työtehtävistä suoriutuminen,
 • oman jännityksen ja omien vaikeiden tunteiden hallinta, itsensä ylittäminen
 • muiden auttaminen, yhdessä tekeminen kannustavassa työyhteisössä
 • myönteinen palaute, kannustuksen ja kiitoksen saaminen (työtovereilta, esimiehiltä, asiakkailta)
 • oman itsensä ymmärtäminen ja oman osaamisen tunnistaminen
 • itsevarmuuden, itseluottamuksen ja ammattitaidon vahvistuminen
 • vastuun saaminen ja vastuun ottaminen, työtehtävien itsenäinen tekeminen
 • luottamuksen saaminen, luottamuksen luominen asiakkaiden kanssa
 • tunne siitä, että on hyödyllinen, avuksi muille ja tarpeellinen
 • itsensä ilmaiseminen, uuden oppiminen ja oman osaamisen laajentaminen

Erilaisia epäonnistumisen kokemuksia kuvailtiin vastauksissa huomattavasti vähemmän. Monet niistä liittyivät Paikka auki -työntekijöiden tunnollisuuteen, itse asetettuihin tai kuviteltuihin vaatimuksiin ja/tai omaan jaksamiseen.


Korona avaa ja kaventaa mahdollisuuksia

Merkittävin ero aiemmissa kyselyissä saatuihin vastauksiin liittyy korona-poikkeusoloihin: joillekin se on avannut uusia mahdollisuuksia tuoda omaa (informaatiotekniikkaan liittyvää) osaamista esille - monille muille se on merkinnyt mahdollisuuksien kaventumista, hankalaksi koettuja muutoksia työtehtävissä, vaikeita riittämättömyyden tunteita ja ylimääräistä ahdistusta oman tulevaisuuden suhteen.

"Olin erittäin tyytyväinen työhöni ennen poikkeustilaa, mutta nyt poikkeustilan aikana en ole ollut niin tyytyväinen. Olen tuntenut itseni todella epäonnistuneeksi [...], kun en pysty tekemään töitä niin hyvin, kun haluaisin ja toivoisin pystyväni..." (Paikka auki -työntekijä, 05/2020)

Paikka auki -työntekijät ovat motivoituneita, tunnollisia ja haluavat tehdä työnsä hyvin

Vastaukset kertovat erittäin motivoituneesta, tunnollisesta ja kunnianhimoisesti työhönsä suhtautuvista tekijöistä. Työtä halutaan tehdä hyvin ja siinä halutaan onnistua. 

"Onnistumisia ovat olleet erityisesti ne tilanteet, joissa olen tuntenut ylittäväni itseni. Ne ovat olleet monesti aika yksinkertaisia, helppojakin juttuja, mutta jostain syystä minua etukäteen ahdistavia. [...] Kokemukset ovat rakentaneet tunnetta omasta pystyvyydestä kaiken sen epävarmuuden keskellä, jota itseäni ja omia taitojani kohtaan tunnen. Onnistumisia ovat olleet ehdottomasti myös ne tilanteet, joista saan kiitosta." (Paikka auki -työntekijä, 05/2020)

Asiakkailta, työtovereilta ja esimiehiltä saatu positiivinen palaute ja kiitos tehdystä työstä merkitsee monille hyvin paljon. Onnistumiskokemuksissa voi helposti nähdä myös positiivisen kierteen: mahdollisuus tehdä työnsä hyvin ja saada siitä positiivista palautetta ruokkii itsetunnon vahvistumista, uuden oppimista ja oman osaamisen laajentamista edelleen.KTT Hans Mäntylä
työskenteli Paikka auki -koordinaatiohankkeen tutkijana vuosina 2018-2020.

Hans menehtyi äkillisesti elokuun loppupuolella. Hans oli vakuuttunut tutkimustulosten perusteella siitä, että Paikka auki -ohjelma on harvinaisen onnistunut, ja että sen rahoittamista tulee jatkaa. Kirjoitus jäi hänen viimeiseksi, jonka julkaisemisella haluamme kunnioittaa hänen muistoaan.