Tehdään tulokset näkyväksi

07.10.2020

Järjestöjen arviointi kehittynyt

Järjestöjen toiminnan tavoitteiden määrittäminen ja tuloksellisuuden arviointi on ottanut viime vuosina ison askeleen eteenpäin. Tästä osoituksena mm. STEAn uudet hakulomakkeet, joissa nyt ensimmäistä kertaa määriteltiin myös mittarit. Vaikka tämä kaikki saattaa tuntua työläältä, on tärkeää pystyä osoittamaan järjestöjen tekemä työn yhteiskunnallinen merkitys. Erityisen tärkeää se on nyt, kun ilmassa on epävarmuutta rahoituksen suhteen. Omasta kokemuksestani voin kertoa, että vaikutusten arviointi kansainvälisissä järjestöissä on huomattavasti tarkempaa ja vaikutusten arviointi jopa hanketasolla on edellytys useilta rahoittajilta.

Aloittaessamme Paikka auki -koordinaatiohanketta elokuussa 2018, päätimme työstää vaikuttavuusketjua jokaisen neljän tavoitteen osalta, jotka ovat:

 • Lisätä Paikka auki II -ohjelman tunnettuutta valtakunnallisesti ja korostaa samalla sosiaali- ja terveysalan järjestöjen työnantajaimagoa ja merkityksellistä työtä.
 • Vahvistaa ohjelmassa mukana olevien järjestöjen edellytyksiä toimia vastuullisina työnantajina ja rohkaista heitä palkkaamaan työelämän ulkopuolella olevia nuoria tai osatyökykyisiä henkilöitä järjestön töihin.
 • Edistää vaikeasti työllistyvien nuorten tai osatyökykyisten työelämävalmiuksia ja jatkotyöllistymismahdollisuuksia sekä vahvistaa heidän positiivista suhtautumistaan tulevaisuuteen.
 • Tuottaa tutkimuksellista tietoa sekä ohjelmatason että yksilötason hyödyistä ja haasteista.
Tässä työssä meillä oli tukena Saila Tykkyläinen Vaikuttava yritys Oy:sta, jonka tuella työstimme ns. vaikutusten arviointi -kanvaasit. Tehtävä tuntui hankkeen alkuvaiheessa kovin työläältä, mutta tehty työ on palkinnut itsensä, viimeksi miettiessämme mittareita STEAn uudistettuun lomakkeeseen. Tähän kannattaa panostaa heti hankkeen alkuvaiheessa.

Tarpeesta tuloksiin

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusketjuista on eri versioita. STEA-hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa lähdetään tarpeen määrittelystä, edetään tavoitteiden ja toiminnan kautta tuotoksiin ja tuloksiin. Tuotoksilla tarkoitettaan konkreettisia tekeleitä, esim. tilaisuuksia, koulutuksia, raportteja ja toimintamalleja. Tuloksella puolestaan toiminnalla aikaansaatua muutosta kohderyhmässä. Olemme onnekkaassa asemassa siinä mielessä, että koordinaatiohankkeisiin on sisällytetty tutkimusta, ja sen avulla pystymme hyvin arvioimaan ja mittamaan myös tuloksia.

Meitä on kiinnostanut Paikka auki -koordinaatiohankkeessa ohjelman vaikutusten arviointi, vaikka rahoittajalle riittääkin tulosten arviointi. Vaikutus syntyy yleensä pidemmän ajan kuluessa ja toiminnalla aikaansaadut tulokset heijastuvat muuallekin kuin kohderyhmään. Asiantuntijoita kuunnellen olemme kuitenkin todenneet, että vaikutusten arviointia varten olisi hyvä olla verrokkiryhmä Paikka auki -työntekijöiden rinnalla, sekä enemmän tietoa muutoksista sosiaalietuuksissa. Tulosten pohjalta meillä on vahva mielikuva siitä, että ohjelman tulokset heijastuvat muuallekin kuin kohderyhmään ja mietinnässä on, voitaisiinko niitä vielä jollain tavoin arvioida.Olemme kiteyttäneet Paikka auki -ohjelman ja koordinaatiohankkeen tuotoksia ja tuloksia ohessa olevaan kuvaan (kuva selitetty tekstin lopussa). Tämä kuva osoittaa sen, kuinka valtavasti kahdessa vuodessa on saatu aikaan tuotoksia, ja niiden johdannaisena myös tuloksia, jotka pohjautuvat tekemäämme tutkimukseen.

"Fiksuin ohjelma, mitä rahalla saa", totesi eräs Paikka auki -työnantaja haastattelussa kesäkuussa. Allekirjoitan tämän ohjelmapäällikkönä täysin, ja ohessa oleva kuva kertookin sen ennemmin kuin tuhat sanaa.
Kuva:

Paikka auki -avustusohjelman ja koordinaatiohankkeen tuotokset ja tulokset jaoteltuna.

Paikka auki -avustusohjelman tuotokset:

 • N. 200 työpaikkaa vuosittain sekä niihin liittyvät toimenkuvat ja työhaastattelut.

Koordinaatiohankkeen tuotokset:

 • Mediatiedotteet
 • Blogit
 • Infograafit
 • Sisällöntuotanto
 • Videot
 • Uutiskirjeet
 • Koulutukset
 • Treffit,
 • Työpaikkakonsultaatiot
 • Kampanjat
 • Kyselyt
 • Opinnäytetyöt
 • Haastattelut
 • Tutkimusraportit

Paikka auki -ohjelman tulokset:

 • Työsuhteet toteutuvat suunnitellun aikataulun mukaisesti
 • 2/3 työntekijöistä elämäntilanne paranee merkittävästi
 • n. 90% työntekijöistä on tyytyväisiä työssään
 • Tulevaisuuden suunnitelmat selkiytyvät työsuhteen aikana
 • Palkattujen työelämävalmiudet, ammatillinen osaaminen ja työkokemus vahvistuvat
 • Jatkotyöllistymismahdollisuudet paranevat
 • 2/3 työntekijöistä löytää jatkopolun
 • Useimmilla työntekijöistä minäpystyvyys ja työelämävalmiudet parantuvat
 • Ohjelmaan osallistuneiden työttömyys puoliintuu
 • Nuoret työntekijät täydentävät järjestöjen osaamista
 • Kohderyhmien työntekijät rikastavat järjestöjen työkulttuuria
 • Uusia järjestöjä hakee joka vuosi enemmän
Paikka auki -ohjelman ja koordinaatiohankkeen yhteiset tulokset:

 • Koordinaatiohanketta konsultoidaan asiantuntijana
 • Koordinaatiohankkeen näkyvyys ja yhteydenotot kasvaneet
 • Järjestöt ottavat käyttöön uusia toimintatapoja
 • Järjestöt ovat palkanneet enemmän osatyökykyisiä
Marjo Riitta Tervonen
Ohjelmapäällikkö
Paikka auki -ohjelman koordinaatiohanke