Resultaten från arbetstagarenkäten 11/2019

25.02.2020

Enkäten skickades till cirka 226 Platsen är ledig-arbetstagare i november. Svarsprocenten är igen utmärkt 69 % - stort tack till alla som svarade.

 Två personer som ler till varandra på kontoret.
Två personer som ler till varandra på kontoret.

Understödsprogrammet når sin målgrupp bra

65 % av de som svarade var kvinnor och tre av fyra var under 30 år.Nästan hälften kom till Platsen är ledig-arbetet utan tidigare arbets- eller frivilligerfarenhet inom social- och hälsovårdsbranschen. En av sex Platsen är ledig-arbetstagare är på sitt livs första arbetsplats.Förändringarna jämfört med de tidigare enkäterna är små (endast inskolningen får sämre bedömningar).

Fyra av fem fick rehabiliteringsstöd eller var arbetslösa, sjuklediga eller föremål för sysselsättningsåtgärder före Platsen är ledig-arbetet. Många berättar om hur deprimerande det är att vara arbetslös och om svår och utmattande arbetssökning utan lämplig arbetserfarenhet. Den ständiga penningbristen och avsaknaden på något meningsfullt att göra ger sämre självkänsla, mindervärdeskänslor, ångest och depression.

Man har många förväntningar och mycket hopp för Platsen är ledig-arbetet.Framgångar i arbetet har att göra med att arbetsgemenskapen uppmuntrar till att arbeta tillsammans, att man överstiger sina gränser i olika uppgifter, att få positiv respons och uppmuntran. Många berättar även om att få och ta ansvar, att förtjäna tillit och att förstärka sin självuppskattning.

"Det här var mitt första arbete. Jag vill lära mig så många nya saker som möjligt under året."

"Jag hoppas på att jag ska vara en klokare och mer kompetent person och arbetstagare i slutet av anställningen, och att mitt arbete har varit till nytta."

Största delen (90 %) berättar även att de är mycket eller ganska nöjda med sitt Platsen är ledig-arbete.Två av tre berättar om positiva livsförändringar under anställningen.I dessa ingår en bättre ekonomisk situation och livskvalitet, ett självständigare liv, bättre självsäkerhet och självkänsla, bättre välbefinnande samt starkare yrkeskompetens och bättre möjligheter. Dåliga erfarenheter i Platsen är ledig-arbetet var sällsynta.

"Arbetet har överstigit mina förväntningar. Jag har fått göra arbetsuppgifter som motsvarar min utbildning och kompetens, och de har kanske blivit lite mer krävande efter att jag fick visa att jag klarar av dem."

Arbetstagarnas framtid efter Platsen är ledig-anställningen ser lovande ut

  • 13 % av dem som svarade på enkäten fortsätter arbeta hos den nuvarande arbetsgivaren och 9 % börjar i ett annat arbete
  • 28 % har redan sökt ett nytt arbete och 12 % tänker söka ett nytt arbete efter Platsen är ledig-arbetet

  • Två av tre riktar sig mot arbetslivet.

Förutom fortsatt sysselsättning är även planerna kring studier förhoppningsfulla:

  • 8 % har fått en studieplats redan under den nuvarande anställningen
  • 21 % har sökt eller tänker söka studieplats efter Platsen är ledig-arbetet


Planerna för fortsättningen och de goda avsikterna skuggas dock av osäkerheten och oron inför framtiden. Varannan person som svarade visste inte ännu vad de ska göra efter Platsen är ledig-arbetet och en av fyra antar eller vet att de ska bli arbetslösa. Andelen personer som stannar utanför arbetslivet och utbildning är dock ytterst liten (2 %). Vi kommer att precisera uppföljningsuppgifterna med en fortsättningsenkät till arbetstagare som gett sitt samtycke till det, ungefär 6 månader efter slutet av den nuvarande anställningen. Resultaten kommer under mars 2020.

"Min livssituation har förädrat en hel del under anställningen. Den ekonomiska situationen är bättre och arbetskunskaperna har förbättrats. Jag mår också bättre nu när jag får göra det jag tycker om..."

"Det som påverkar mest är väl att organisationsarbete är väldigt kul."