Resultaten av Platsen är ledig-fortsättningsenkäten för arbetsgivare (01/2022)

13.04.2022

Enkäten skickades i januari 2022 till de social- och hälsovårdsorganisationer som STEA beviljat sammanlagt 197 Platsen är ledig-finansieringar för avlöning av arbetstagare under år 2020. Vi fick 125 svar av chefer och mentorer till arbetstagare. 

Genom enkäten för arbetsgivare utreds hur Platsen är ledig-arbetstagarnas arbete inom organisationerna har gått och vad arbetsgivarna vet om arbetstagarnas fortsatta vägar.

Den rapport som nu ges ut sammanställer organisationernas svar nu för tredje gången. Enkätens svarsprocent var 63, vilket är bra.  

Programmet når målgruppen väl - fler arbetstagare med partiell arbetsförmåga än tidigare

Utifrån enkätsvaren vet vi att 72 procent av de Platsen är ledig-arbetstagare som anställdes med finansieringen för år 2020 var unga och att 43 procent var partiellt arbetsföra. Andelen unga med partiell arbetsförmåga var 15 procent. Under den här programperioden uppmuntrades social- och hälsovårdsorganisationer att anställa både unga och partiellt arbetsförmögna. Det är glädjande att antalet arbetstagare med partiell arbetsförmåga har ökat och var nu högst under denna programperiod.

De som sysselsattes med Platsen är ledig-finansiering för år 2020 kom från en svår ställning på arbetsmarknaden till organisationsarbetet. Av dem inriktade sig största delen (80 %) till arbete eller studier efter anställningen. Enligt arbetsgivarnas uppgift inriktade sig 5 procent till andra fortsatta vägar, till exempel till invalidpension eller rehabilitering. Dessa utmärkta resultat är i linje med resultaten från de tidigare arbetsgivarenkäterna.

Nio arbetsgivare av tio var nöjda med Platsen är ledig-arbetstagarens arbete och fyra av fem skulle rekommendera arbetstagaren för motsvarande eller mer krävande uppgifter. Arbetsgivarna uppgav att arbetstagarna var intresserade och pålitliga, hade förmåga att ta initiativ, anpassade sig väl till arbetsgemenskapen och kom väl överens med kunder av olika slag.

"Arbetstagaren var en skatt. Tog initiativ, var smart, flexibel och mångkunnig, lärde sig snabbt och var framför allt hjärtlig och omtänksam med alla människor."

I de fall där det har uppstått utmaningar i Platsen är ledig-anställningen har de oftast anknutit till rekryteringen, arbetsbeskrivningen, inskolningen eller handledningen. En viss mängd utmaningar uppkom till följd av arbetstagarens brist på erfarenhet, attityd eller påfrestande livssituation. Arbetsgivarna visste att följa upp och ingripa vid rätt tidpunkt om belastningen för en arbetstagare med partiell arbetsförmåga blev alltför stor. Kortare arbetstid, nödvändiga hjälpmedel och individuell anpassning av arbetsuppgifterna gav stöd till orken i arbetet.

"Utmaningar var att coronapandemin orsakade förändringar i arbetet och gemenskapen samt att arbetstagarens arbetsförmåga var partiell. Mot slutet av anställningen började dessutom arbetstagarens akuta livssituation påverka hens välbefinnande. Att arbetstagaren hade partiell arbetsförmåga syntes och påverkade delvis också under arbetstiden, även om arbetstiden per vecka hade förkortats till en så lämplig längd som möjligt. Arbetstagaren hade konkreta önskemål i fråga om framtiden. Som stöd för dessa önskemål hade hen arbetsteamet och en utomstående mentor. Hen hade dock många utmaningar att övervinna. Det är viktigt att förstå att ju svårare och mer invecklade utmaningar en person har i sitt liv, desto långsammare är förändringen. Samtidigt är det bra att hålla i minnet att till och med en liten förändring, som andra kanske knappast märker, kan vara väldigt stor i en viss kontext." 

Platsen är ledig-arbetet har väldigt stor betydelse för organisationerna

Hela 96 procent av respondenterna upplevde att arbetstagarens arbete var betydelsefullt för deras organisation. Dessa utmärkta resultat har varit på samma höga nivå under hela programperioden. I bästa fall är Platsen är ledig-arbetet till nytta såväl för arbetstagaren som för arbetsgivaren, arbetsgemenskapen och social- och hälsovårdsorganisationens målgrupp.

Arbetstagaren får arbetserfarenhet, säkerhet om sitt kunnande samt tid och stöd för att hitta en fortsatt väg. Även för arbetsgivaren kan Platsen är ledig-året vara en resa under vilken arbetsgivaren lär sig att stöda en arbetstagare som kommer från en svår ställning på arbetsmarknaden och att bättre förstå organisationens målgrupp. Till arbetsgemenskapen tillför Platsen är ledig-arbetstagaren värdefulla kunskaper och färdigheter, en nyttig tilläggsresurs, mångfald och ett tillfälle för arbetsgemenskapen att se över sina egna verksamhetssätt. Med hjälp av tilläggsresursen kan organisationen erbjuda sin målgrupp mer tjänster. En ung arbetstagare är dessutom bättre förtrogen med de kanaler som behövs för att nå unga och kan klä budskapet i ord som tilltalar dem. Samtidigt kan arbetstagaren verka som ett uppmuntrande exempel för dem som tillhör målgruppen på att det är möjligt att klara sig i arbetslivet, även om man har utmaningar.

"Platsen är ledig-arbetstagaren har varit en jämlik medlem i vår arbetsgemenskap. Hen gjorde det möjligt för den övriga personalen att fokusera på expertarbetet eftersom hen kunde sköta om löpande ärenden. Tack vare personens kunnande var det möjligt att åstadkomma saker i projektarbetet som på ett annat sätt skulle ha varit mycket mer invecklade att genomföra. Att Platsen är ledig-arbetstagarens kunnande anlitades betydde också mycket för hen själv."

"Våra klienter är unga och människor i arbetsför ålder som är i en svår livssituation och som inte alltid har bästa möjliga livskontroll. Med hjälp av Platsen är ledig-projektarbetstagaren kunde vi ordna verksamhet för välbefinnande för våra klienter och verksamhet som intresserar unga klienter. Projektarbetstagaren var också ett exempel på att det är möjligt att ta sig framåt från besvärliga situationer och att det är möjligt att få sysselsättning."

I fjol somras beställde vi en analys av Platsen är ledig-programmets genomslag av Mikko Kesä. Enligt analysen är programmet ett exempel på mycket effektiv användning av samhällets medel. LÄS MERA.

Arbetstagare och arbetsgivare som deltar i programmet har upprepade gånger framfört önskemål om att det välplanerade och välfungerande programmet skulle fortsätta. Samordningsteamet gör kontinuerlig uppföljning av Platsen är ledig-programmet samt förmedlar information och respons till finansiären, som har hört budskapet.

I slutet av mars fick vi glädjebudskapet att programmet kommer att fortsätta tills vidare. Understödsansökan för nästa period öppnas den 19 april och pågår fram till den 31 maj 2022.