Resultat av fortsättningsenkäten för Platsen är ledig-arbetsgivare (01/2021)

06.05.2021

Enkäten skickades i januari 2021 till social- och hälsovårdsorganisationer till vilka STEA hade beviljat 144 Platsen är ledig-finansiering för anställning av en arbetstagare 2019. Vi fick 82 svar från chefer och mentorer till arbetstagare. Genom enkäten för arbetsgivare utreder man hur Platsen är ledig-arbetstagarnas arbete inom organisationerna har gått och vad arbetsgivarna vet om arbetstagarnas framtidsplaner. 

I den rapport som nu publiceras sammanställs organisationernas svar för andra gången. Svarsprocenten på 57 var bra, om än lägre än i den förra fortsättningsenkäten för arbetsgivare som gällde anställningar som förverkligats med 2018 års finansiering (78 %).

Ett välplanerat program leder till en meningsfull fortsättning

Det var viktigt för arbetsgivarna att arbetstagarnas framtidsplaner var klara vid anställningens slut, och de hade erbjudit arbetstagarna många olika typer av stöd i utarbetandet av framtidsplaner. I synnerhet mentorskap upplevdes som ett bra sätt att stanna upp för att planera framtiden tillsammans med arbetstagaren. Arbetstagarna uppgavs också genom anställningen ha fått erfarenhet, nätverk och möjlighet att prova på olika uppgifter för att ta reda på vad som intresserar.

Utifrån enkätsvaren vet vi att 74 procent av de Platsen är ledig-arbetstagare som anställdes med 2019 års finansiering var unga och att 39 procent var partiellt arbetsföra. 13 procent var både unga och partiellt arbetsföra.

Även om de som sysselsattes med 2019 års Platsen är ledig-finansiering kom till arbetet inom organisationen från en svår ställning på arbetsmarknaden, gick de flesta (85 %) av dem vidare till arbete eller studier efter anställningen. Enligt arbetsgivare inriktade 8 procent av arbetstagarna sig till rehabilitering eller socialservice. Dessa utmärkta resultat är i linje med resultaten från den förra arbetsgivarenkäten.

Arbetet inom organisationerna har fungerat även under undantagsförhållandena

I arbetsgivarnas svar framgick att coronapandemin och undantagsförhållandena inte påverkade Platsen är ledig-arbetstagarnas arbete i någon stor utsträckning. Arbetet hade i huvudsak gått bra, även om majoriteten arbetade på distans och arbetsuppgifterna förändrades för fler än hälften. Att allt har fungerat så bra torde kunna förklaras med social- och hälsovårdsorganisationernas starka kompetens som arbetsgivare, den uppmuntrande atmosfären i arbetsgemenskaperna samt organisationsarbetets mångsidighet, som lär arbetstagarna att vara flexibla. Resultaten visar tydligt att organisationerna inom social- och hälsovårdssektorn kan sysselsätta, stödja och hjälpa personer som befinner sig i en svår situation på arbetsmarknaden.

Å andra sidan har organisationerna också haft nytta av Platsen är ledig-arbetstagarnas kunnande, som har varit värdefullt i synnerhet under undantagsförhållandena, då man har varit tvungen att anpassa verksamheten snabbt.

"Arbetstagaren som anställts med Platsen är ledig-stöd hade en stor betydelse för verksamheten inom vår förening. Arbetstagaren kom med massor av fräscha idéer för verksamheten (i synnerhet i fråga om visuell kommunikation), och vi lärde oss också själva mycket nytt, eftersom vi inte tidigare har haft en arbetstagare med väldigt goda digitala färdigheter som till exempel kunnat göra podcast-inspelningar och redigera video. Den unga arbetstagaren gav många nya kunskaper och verksamhetsmodeller till vår förening. Eftersom vi var så nöjda med arbetet erbjöd vi vår unga arbetstagare möjlighet att agera mentor för en ny Platsen är ledig-ungdom år 2020, och det här arrangemanget har varit väldigt lyckat."

Arbetsgivarna är nöjda och rekommenderar gärna Platsen är ledig-arbetstagarna

"Erfarenheten var väldigt positiv och givande. Den unga arbetstagaren var väldigt aktiv och ivrig att lära sig nytt, och har gett oss massor av fräscha idéer för verksamheten."

Nio av tio arbetsgivare var nöjda med Platsen är ledig-arbetstagarens arbete och tre av fyra skulle rekommendera arbetstagaren för motsvarande eller mer krävande uppgifter. De uppgav att arbetstagarna var intresserade och pålitliga, anpassade sig väl till arbetsgemenskapen och kom väl överens med olika slags kunder. Platsen är ledig-arbetstagarna sågs som en värdefull resurs för de sysselsättande organisationerna: så många som 96 procent av respondenterna upplevde att arbetstagarens arbete var betydelsefullt för deras organisation. Dessa resultat är på samma höga nivå som i den förra arbetsgivarenkäten.

I de fall där det har uppstått utmaningar i Platsen är ledig-anställningen har de oftast anknutit till rekryteringen, arbetsbeskrivningen, inskolningen eller handledningen. Andra utmaningar som nämns är exempelvis att arbetstagaren har haft en påfrestande livssituation samt förändringar i arbetsgemenskapen eller byte av chef. Arbetsgivarna har reagerat på och anpassat sig till dessa olika situationer på ett lämpligt sätt. I utmanande situationer hade arbetsgivarna kunnat ta stöd av samordnarteamet, som de upplevde att var till större nytta än tidigare. De organisationer som tidigare haft Platsen är ledig-arbetstagare hade också genom erfarenheten byggt upp en säkerhet som hjälpte dem att lösa situationer på egen hand.

Understödsprogrammet för aktuella utmaningar får en fortsättning

Betydelsen av ett välplanerat, stödjande arbetsår är särskilt stor nu, när undantagsförhållanden råder på grund av coronaviruset och det är ännu svårare än tidigare för personer i en sårbar ställning att hitta sysselsättning. Många organisationer önskade att programmet ska få en fortsättning. Vi fick förslag på längre anställningar på två år samt nya målgrupper, som skulle kunna vara personer över 55 år. Respondenterna såg också programmet som en bra möjlighet att avhjälpa sårbarheten särskilt bland ungdomar med invandrarbakgrund.

"Om coronaepidemisituationen förblir oförändrad kommer det att bli svårare för ungdomar att hitta sysselsättning. Här har Platsen är ledig-understödet en viktig roll i att kompensera och sänka tröskeln för arbetsgivare att anställa."

"Det här projektet har varit väldigt bra både för organisationen och för den anställda i målgruppen. Förhoppningsvis kommer projektet att fortsätta ännu i framtiden, för det har säkert långt gående följder!"

"Platsen är ledig erbjuder vår målgrupp en mycket viktig möjlighet till sysselsättning. Det har varit jättebra att det har varit möjligt att också ta med läroavtalsutbildning. Vi hoppas att det även framöver kommer att finnas finansiering för en så här viktig sak. Och det här samordningsprojektet är bra!"

Samordningsteamet gör kontinuerlig uppföljning av Platsen är ledig-programmet samt förmedlar information och respons till finansiären, som har hört budskapet och beviljat finansiering även för 2022. Understödsansökan för nästa period är öppen till den 31 maj 2021.