Resultat av fortsättningsenkäten för Platsen är ledig-anställda (08/2021)

12.01.2022

Det är fortfarande så att två tredjedelar av alla svarande hittar arbete eller studieplats efter Platsen är ledig-anställningen. Arbetslösheten minskar med hälften jämfört med läget före Platsen är ledig-programmet.

Fortsättningsenkäten för Platsen är ledig-anställda skickades ut i augusti 2021. Det är den andra enkätundersökningen under projektperioden 2018-2022. Enkäten besvarades av personer som var nära slutet av sin Platsen är ledig-anställning år 2020 och som då gett sitt samtycke till att enkäten skickas till dem. Svarsprocenten för enkäten var 52, dvs. i samma klass som den förra fortsättningsundersökningen för anställda som genomfördes i februari 2020. De svarande i den aktuella enkäten utgör 40 procent av alla dem som svarat på Platsen är ledig-enkäter vid slutet av sin anställning år 2020.

Det lönar sig att planera för framtiden

Utgående från enkätsvaren har de svarande förberett sina framtidsplaner redan under anställningen: 46 procent hade sökt arbete och 36 procent hade sökt studieplats. Fler än vanligt sökte studieplatser, möjligtvis på grund av de undantagsförhållanden som orsakats av coronapandemin. En fjärdedel av de svarande rapporterade att de redan påbörjat sina studier, och många av dem höll på att avlägga högre eller lägre yrkeshögskoleexamen.

De svarande upplevde att Platsen är ledig-anställningen varit betydelsefull för dem och deras framtid. De svarande uppgav att de var särskilt glada över att få arbetserfarenhet. De berättade också att deras tro på deras kunskaper och färdigheter och möjligheter att få arbete hade ökat, och att deras framtidsplaner blivit tydligare under Platsen är ledig-anställningen.

Jag har lärt mig mycket nytt och blivit säkrare i mina egna kunskaper och färdigheter, och det har gjort mina tankar klarare när det gäller jobbsökning i framtiden: vilken sorts arbete jag vill söka nästa gång det blir aktuellt. Via min anställning har jag äntligen fått foten i dörren inom organisationssektorn, och jag anser att mina möjligheter att få arbete är betydligt bättre i fortsättningen.

Jag tror att Platsen är ledig-anställningen var betydelsefull för min arbetskarriär. Arbetet var min första längre anställning, tidigare har jag endast sommarjobbat och gjort praktik vid sidan om studierna. Efter min Platsen är ledig-anställning fick jag genast arbete inom samma område och behövde inte vara arbetslös, så jag tror att den här erfarenheten hade en stor inverkan på min sysselsättning.

Våra tidigare forskningsresultat tyder på att en tillräckligt lång anställning, stöd från arbetsgemenskapen, uppmuntran och möjligheter att prova på olika arbetsuppgifter hjälper de anställda att skapa en meningsfull fortsatt väg efter sin Platsen är ledig-anställning.

Många önskningar går i uppfyllelse

Direkt efter att de avslutat sin Platsen är ledig-anställning uppgav 76 procent av de svarande att de arbetat eller studerat: 54 procent arbetade och 22 procent studerade. Ännu vid tidpunkten för enkäten förvärvsarbetade 41 procent av de svarande, medan 24 procent studerade. Av de svarande var endast 34 procent arbetslösa eller oförmögna att arbeta, när den motsvarande siffran innan Platsen är ledig-programmet var 70 procent. Även om de svarande var få, förstärker den här enkätens resultat våra tidigare slutsatser: de fortsatta vägarna inom arbete och studier verkar lovande, och arbetslösheten minskar med hälften från läget före Platsen är ledig-anställningen. Att vi nu vet mer om vad som händer med våra Platsen är ledig-anställda över en längre tid är värdefull och nyttig information.

Stor betydelse! Jag fick genast jobb efter min Platsen är ledig-anställning och nu studerar jag till socionom. Mitt självförtroende ökade och mina framtidsplaner blev tydligare efter programmet. Jag fick studieplats på en skola dit jag aldrig trodde jag skulle komma in.

Att ha en bra arbetsgivare och härliga kollegor överträffade allt annat! De trodde på mig (även när jag inte själv gjorde det), jag fick god respons, jag fick mer ansvar i arbetet... Det gav mig mod att söka en arbetsplats som jag var väldigt intresserad av och ville lära mig mer om - utan någon som helst arbetserfarenhet. Och jag fick jobbet.

De anställda trivs väl i Platsen är ledig-programmet. Upp till nio av tio svarande uppgav det i våra enkäter för anställda. Våra enkäter visar gång på gång att många anställda önskar att de fick fortsätta jobba på den bekanta arbetsplatsen också efter programmet. Utgående från den här enkäten har den önskan gått i uppfyllelse för många. Totalt 44 procent av de svarande uppger att de fortsatt arbeta på samma ställe genast efter att Platsen är ledig-anställningen löpt ut, och ännu vid svarstidpunkten uppger 10 procent av de svarande att de jobbar kvar på samma arbetsplats.

Vi fördjupar ytterligare vår förståelse genom att intervjua Platsen är ledig-anställda under det här året. Vi inkluderar intervjumaterialet i analysens projektrapport, som sammanställer alla forskningsresultat från perioden 2018-2022. Rapporten publiceras vid slutet av år 2022.