Platsen är ledig-enkäten för anställda 05/2021

01.11.2021

Enkäten skickades till 190 Platsen är ledig-anställda i maj 2021, och vi fick 143 svar. Den uppskattade svarsprocenten 75 är utmärkt och i samma storleksklass (67-77 %) som i de tidigare enkäterna med anställda.

Hälften av de svarande var i början av sin anställning och hälften i slutändan. Andelen unga personer under 30 år minskade något och var nu 65 procent. Andelen partiellt arbetsförmögna anställda, särskilt i åldersgruppen 30-39 år, hade däremot ökat. Andelen kvinnor av de svarande (74 %) var lika hög som i den föregående enkäten med anställda. Andelen kvinnor har ökat under hela programperioden. Sammanlagt 66 procent av de svarande hade varit arbetslösa eller arbetsoförmögna före Platsen är ledig-jobbet. Andelen har sjunkit till samma nivå som två år sedan.

Fler svarande än tidigare hade kunskaper om organisationerna inom social- och hälsovården sedan förut via jobb (25 %) eller frivilliguppgifter (36 %). Över 40 procent av de svarande hade också bekantat sig med arbetsgivarorganisationen på detta sätt. Siffran har inte varit så här hög tidigare. De flesta svarande (35 %) hade denna gång fått veta om Platsen är ledig-jobbet direkt från organisationerna. Detta kan bero av att den sysselsättande organisationen var bekant sedan tidigare.

Nio Platsen är ledig-anställda av tio var belåtna med sitt arbete och skulle rekommendera organisationen som arbetsplats. Det är anmärkningsvärt att belåtenheten är på en så här hög nivå trots de exceptionella omständigheter som coronapandemin medfört. Endast cirka en femtedel av de svarande meddelade att coronan gjort arbetet svårare. Arbetsgemenskapens stöd och de täta kontakterna var till hjälp särskilt under distansarbetet, och de svarande verkar ha tagit utmaningarna som en möjlighet att utvecklas. De som var i början av anställningen hade fått hjälp av god inskolning, klara arbetsuppgifter och arbetsgemenskapens varma välkomnande. De som var i slutändan av anställningen var ännu mer belåtna med sin ställning i arbetsgemenskapen än tidigare. Hela 89 procent upplevde att de hade minst en bra ställning, och de motiverade sin åsikt med arbetsgemenskapens välkomnande stämning, uppmuntran och stöd samt med att de upplevde att de fått tillräckligt med respons på sitt arbete. De upplevde att de hörde till gruppen och blev jämlikt behandlade och att deras kunskaper och färdigheter i arbetet både uppskattades och anlitades.

De svarande arbetade med allmännyttiga uppgifter i organisationerna, och de svarande hade delade meningar om uppgifternas skiftande karaktär. En del betraktade de varierande uppgifterna som inspirerande möjligheter att pröva på olika arbetsuppgifter, medan andra kände sig belastade på grund av dem. De svarande upplevde att det är viktigt att arbetsuppgifterna anpassas efter den anställdas intressen, kunnande och ork.

Hela 75 procent av de svarande som var i slutändan av sin anställning berättade om positiva livsförändringar. De flesta meddelade att deras psykiska välbefinnande blivit bättre, att deras stress minskat och deras tro på framtiden ökat. De berättade också att de haft upplevelser av att lyckas och att deras ekonomi blivit bättre. Det är anmärkningsvärt att endast två svarande (3 %) berättade om negativa livsförändringar eller om andra negativa omständigheter, trots att de exceptionella omständigheterna till följd av coronan varat i ett år vid den tidpunkt då enkäten gjordes.

Cirka 80 procent av de svarande hade en utsedd mentor och var belåtna med mentorhandledningen. De svarande ville använda Platsen är ledig-jobbet som en språngbräda till de fortsatta vägarna, och avsevärt fler svarande än tidigare (47 %) meddelade att de vet vad de ska göra efter anställningen. Totalt 25 procent av de svarande hade redan ansökt om studieplatser, och andelen svarande som sökt jobb (36 %) hade redan återgått till samma nivå som före coronapandemin. En tredjedel av de svarande visste inte vart de skulle fortsätta efter anställningen. Sammanlagt 19 procent var rädda att de skulle bli arbetslösa, men andelen som meddelade att de stannar utanför arbetslivet eller utbildningen var fortsättningsvis endast tre procent. Svaren förmedlade en stark motivation att fortsätta med arbete eller studier, och många svarande meddelade att de gjort upp flera alternativa planer för fortsättningen.