Platsen är ledig – Arbetstagarenkäten 11/2020 resultat

22.03.2021

Enkäten skickades ut till Platsen är ledig-arbetstagarna via 211 Platsen är ledig-organisationer i november 2020. Den beräknade svarsprocenten var 69, vilket är ännu ett utmärkt resultat.

Genom enkäten för arbetstagare utreder man Platsen är ledig-arbetstagarnas livssituation före anställningen, deras erfarenheter och förändringar i livssituationen under anställningen samt deras planer för framtiden efter anställningen. Enkäten skickas ut två gånger per år, och i denna rapport sammanställs uppgifter om Platsen är ledig-arbetstagare redan för femte gången. 

Platsen är ledig-arbetet bär genom utmaningarna

Av de arbetstagare som besvarade enkäten var 74 procent kvinnor och 21 procent män. Två procent uppgav sig ha ett annat kön, och tre procent kunde eller ville inte uppge sitt kön. Nästan 70 procent av dem som svarade var unga under 30 år, och 31 procent var partiellt arbetsföra personer över 30 år. Andelen kvinnor samt 40-åringar och äldre har ökat.

Platsen är ledig-arbetet var den första arbetsplatsen för 13 procent av dem som svarade. Platsen är ledig-arbetstagarna hade år 2020 mindre tidigare erfarenhet av organisationer inom social- och hälsovårdssektorn jämfört med föregående år. Platsen är ledig-programmet når sin målgrupp i större utsträckning än tidigare och framför allt genom digitala rekryteringskanaler: bara en knapp femtedel av arbetstagarna hade erfarenhet av arbete eller frivilligarbete i en organisation inom social- och hälsovårdssektorn och bara ungefär var tionde kände till sin nuvarande arbetsgivare sedan tidigare. Sociala medier har fått större betydelse som informationskälla.

Fler än fyra av fem (86 %) var arbetslösa eller i rehabiliterande arbetsverksamhet, lyfte rehabiliteringsstöd, var sjuklediga eller fick invalidpension före Platsen är ledig-arbetet. Återkommande mönster i lägesbeskrivningarna är att man blivit klar med en utbildning och därefter känt sig osäker på framtiden eller blivit arbetslös, permitteringar på grund av coronapandemin, svårigheter att hitta jobb inom sin egen bransch eller som motsvarar utbildningen, problem med att välja bransch, partiell arbetsförmåga samt utmaningar med den somatiska eller psykiska hälsan. Många uppgav också att de hade svårt att försörja sig.

Platsen är ledig-arbetet var föremål för många förväntningar och önskemål. Även denna gång önskades sådant som kan vara till hjälp i framtida arbeten: arbetserfarenhet, yrkeskunskap, arbetslivsfärdigheter och utökade nätverk. En del ville också att deras nuvarande anställning skulle fortsätta. Respondenterna ville lära sig mer om organisationsarbete och socialsektorn, och de hoppades att arbetsåret skulle förtydliga framtidsplanerna. I sina svar tog de också upp önskemål om att utveckla sig själva och lära känna sin egen potential. De berättade att de ville vara en del av en arbetsgemenskap och göra en insats för den. Även önskemål om arbetsuppgifternas innehåll och arbetsgemenskapens verksamhet togs upp. Några respondenter berättade att de hoppades att läget snart skulle bli normalt igen efter pandemin, så att det skulle bli möjligt att arbeta med kunder.

"Jag hoppas att jag under det kommande året ska lära mig kunskaper och färdigheter som är nyttiga för arbetslivet. Jag förväntar mig också att få prova på många olika slags uppgifter även utanför min egen arbetsbeskrivning och att få utveckla min kompetens i ett brett perspektiv. Jag hoppas att jag får självförtroende i fråga om mitt kunnande, mitt sätt att arbeta och min personlighet. Jag vill också få möjlighet att utmana mig själv, så att jag kan utvecklas så mycket som möjligt."

De flesta av Platsen är ledig-arbetstagarna (93 %) uppgav sig vara mycket eller ganska nöjda med arbetet och 91 procent skulle rekommendera organisationen som arbetsplats. Bra inskolning, tydliga arbetsuppgifter samt värme, uppmuntran, stöd och tillräckligt med respons i arbetsgemenskapen ökade nöjdheten. Även erfarenheter av att höra till gemenskapen, jämlikt bemötande samt uppskattning för färdigheter bidrog till arbetstagarnas positiva upplevelser.

70 procent av dem som var i slutet av sin anställning berättade om en positiv förändring i sina liv. De flesta berättade att livskvaliteten förbättrats när de fått någonting meningsfullt att göra och att de hade fått en tydlighet i livet samt upplevde mindre stress och en större tro på framtiden. Även ekonomin hade förbättrats. Det är värt att notera att bara fyra respondenter (5 %) berättade om dåliga förändringar i livet eller andra negativa saker, trots att undantagsförhållandena på grund av coronan hade pågått i över ett halvår vid tiden för enkäten.

Arbetstagarnas framtid ser ljus ut

  • 14 procent av respondenterna stannar hos sin nuvarande arbetsgivare och 5 procent fortsätter till ett annat arbete
  • 22 procent har sökt och 10 procent tänker sökä ett nytt arbete efter Platsen är ledig-arbetet
  • 62 procent siktar på arbete

Förutom fortsatt sysselsättning är även planerna kring studier förhoppningsfulla:

  • 20 procent har en läroavtalsplats som Platsen är ledig-anställning
  • 9 procent av respondenterna har fått en studieplats redan under den nuvarande anställningen
  • 34 procent har sökt eller tänker söka studieplats efter Platsen är ledig-arbetet
  • 43 procent siktar på studier


Även om fyra av tio inte ännu är säkra på vad de ska göra i framtiden, har alla respondenter planer och en vilja att komma framåt. Knappt en femtedel oroar sig över att bli arbetslösa, men bara två procent berättar att de hamnar utanför arbetslivet eller utbildning. Deras andel har förblivit så här liten sedan 2019, och har minskat till en fjärdedel av nivån år 2018 (8 %).

Framtidsplanerna tar form under arbetsåret

Nio av tio (89 %) respondenter upplevde att Platsen är ledig-anställningen hjälpte dem att gestalta eller hitta sin egen väg för framtiden. Den hjälp som de berättade om var mångsidig: uppmuntran och respons från chefen eller arbetsgemenskapen samt samtal med mentorn, arbetshandledaren eller karriärhandledaren. Allt fler arbetstagare (83 %) hade en egen mentor. Det var ovanligt att någon inte skulle ha bett om eller fått hjälp eller handledning för planeringen av sin egen framtid.

"Jag har bara här vid sidan av jobbet förstått bättre vad som intresserar mig, och upptäckt att jag faktiskt duger till något. Att jag kan vara i arbetslivet och kanske till och med gå en högre utbildning."

"Jag har bestämt mig för att söka till en utbildning i kommunikationsvetenskap, och jag hade aldrig trott att det skulle vara så intressant. Jag är så tacksam för att Platsen är ledig-anställningen har rett ut mina tankar så här mycket."