Platsen är ledig - Arbetstagarenkäten 05/2020 resultat

25.11.2020

Enkäten skickades i maj till Platsen är ledig-arbetstagare genom 266 st Platsen är ledig -organisationen. Den uppskattade svarsprocenten på 72 % är utmärkt - ett stort tack till alla som svarat.

Understödsprogrammet når sin målgrupp bra

Av de svarande var 70 % kvinnor och nästan lika stor mängd var under 30 år. Antalet arbetstagare anställda enligt deltidsförmåga hade växt lite, till 31 %. Fler än tidigare (59 %) kom till Platsen är ledig -arbetet utan tidigare arbets- eller frivilligerfarenhet inom social- och hälsovårdsbranschen. Till fler än var tionde var Platsen är ledig -arbetet den första arbetsplatsen. Nästan hälften av arbetarna hade hittat Platsen är ledig -arbetet via TE-tjänsterna eller med hjälp av sin aktuella arbetsgivare, ledare eller coach.

Fyra av fem fick rehabiliteringsstöd eller var arbetslösa, sjuklediga eller föremål för sysselsättningsåtgärder före Platsen är ledig -arbetet. Många sa att bristen på lämplig arbetserfarenhet eller för hög utbildningsnivå gjorde det svårt att hitta ett jobb. Förutom brist på pengar och brist på meningsfulla aktiviteter orsakade den svåra situationen många, svåra känslor.

Trots corona, anställda är fortfarande nöjda med sitt Platsen är ledig -arbete

Man har många förväntningar och mycket hopp för Platsen är ledig -arbetet. Förutom arbetserfarenhet och bekräftelse av yrkeskunskap strävar dessutom många efter nya kunskaper, att bekanta sig med organisationsfältet och skapande av nätverk. Även om coronapandemin har påverkat förverkligandet av dessa, berättade många av de svarande om en uppmuntrande arbetsgemenskap, ökande av förtroende, uppgifternas svårighetsgrad och ansvar och den förstärkande betydelsen av positiv respons.

"Jag blir bemött som en jämlik medlem och arbetare i arbetsgemenskapen. Mitt kunnande uppskattas och man litar på mig, jag blir anförtrodd även utmanande uppgifter. Just tack vare arbetskamraterna och arbetsmiljön började jag märka och tro att jag hade mycket att ge i vår organisation, även om jag inte hade så mycket arbetserfarenhet. Jag har blivit tackad för min hängivenhet, mitt mod och mångsidiga kunnande. Min förman har sagt att min arbetsinsats är utmärkt"
- Tidigare Platsen är ledig -arbetare, 05/2020

Största delen (90 %) berättar även att de är mycket eller ganska nöjda med sitt Platsen är ledig -arbete. Fler än sex av tio har upplevt positiva livsförändringar under sitt arbetsförhållande. Dessa var speciellt förstärkning av arbetserfarenheten, nätverkande, minskning av stress och ökning av psykiskt välmående, inkomst och livskontroll. Det berättades även om hur det egna karriärsvalet blivit tydligare, växande tro på framtiden och hängivenhet till samhället. Dåliga erfarenheter i Platsen är ledig-arbetet var sällsynta.

75 % riktar till jobbet efter sitt Platsen är ledig -anställningen

Arbetstagarnas framtid efter Platsen är ledig -anställningen ser lovande ut.

  • 10 % av dem som svarade på enkäten fortsätter arbeta hos den nuvarande arbetsgivaren och 7 % börjar i ett annat arbete

  • 25 % har redan sökt ett nytt arbete och 20 % tänker söka ett nytt arbete efter Platsen är ledig -arbetet

Förutom fortsatt sysselsättning är även planerna kring studier förhoppningsfulla:

  • 18 % har en läroavtalsplats som Platsen är ledig -anställning.

  • 3 % har fått en studieplats redan under den nuvarande anställningen

  • 46 % har sökt eller tänker söka studieplats efter Platsen är ledig -arbetet

Osäkerhet och oro om framtiden kastar en skugga över fortsatta planer. Fyra av tio som svarade visste inte ännu vad de ska göra efter Platsen är ledig -arbetet och en av fem antar eller vet att de ska bli arbetslösa. Andelen personer som stannar utanför arbetslivet och utbildning är dock ytterst liten (2 %). Vi kommer att precisera uppföljningsuppgifterna med en fortsättningsenkät till arbetstagare som gett sitt samtycke till det, ungefär 6 månader efter slutet av den nuvarande anställningen. Resultaten från den får vi under våren 2021.