Paikka auki -työntekijät ovat selvinneet koronavuodesta pääasiassa hyvin

01.02.2021

Vaikka koronavuosi pakotti sopeutumaan moniin muutoksiin, kaksi kolmasosaa Paikka auki -työntekijöistä kertoi töiden sujuneen joko hyvin tai tavalliseen tapaan. Parhaiten on mennyt heillä, jotka ovat kokeneet saaneensa tukea työyhteisöltään. Pelkästään etätöiden tekeminen puolestaan heikensi työtyytyväisyyttä.

Nämä tiedot käyvät ilmi juuri julkaistusta Paikka auki -koronaraportista. Niin sanottu koronaraportti perustuu marraskuussa 2020 tehtyyn Paikka auki -työntekijäkyselyyn, jonka koronakysymykseen saatiin 130 vastausta. Paikka auki -työntekijät vastasivat kyselyssä avoimiin kysymyksiin, joissa tiedusteltiin miten koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot ovat vaikuttaneet työskentelyyn. Koronakysymyksellä kartoitettiin mahdollisia muutoksia työolosuhteissa sekä sitä, miten ne on koettu. 

Paikka auki -avustusohjelma työllistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria ja/tai osatyökykyisiä vuodeksi töihin sosiaali-ja terveysalan järjestöihin.

 2/3 Paikka auki -työntekijöistä kertoi töiden sujuneen joko hyvin tai tavalliseen tapaan.
2/3 Paikka auki -työntekijöistä kertoi töiden sujuneen joko hyvin tai tavalliseen tapaan.

Joustavuutta, sopeutumiskykyä sekä luovuutta

Vuonna 2020 noin viidesosa Paikka auki -työntekijöistä on tehnyt töitä etänä lähes koko työsuhteensa ajan, aloitusta ja perehdytystä myöten. Mielenterveyden keskusliitossa järjestötyöntekijänä työskentelevä Kaika Toivanen on yksi heistä. Toivanen kertoo aloittaneensa työt maaliskuussa 2020 ja olleensa ehkä kahtena päivänä fyysisesti työpaikallaan, muuten etätöissä. Koronan vuoksi Toivaselle kaavailtua työnkuvaa jouduttiin muuttamaan huomattavasti ja samaa kertoi joka kolmas koronakysymykseen vastaajista.

Toivasen oli tarkoitus kehittää nuorten toimintaa liitossa ja järjestää esimerkiksi tapahtumia. Korona teki stopin haaveista kohtaavaan työhön - esimerkiksi kokeilevat Pop up -tapahtumat peruttiin kokonaan. Varsinkin aluksi työnkuvan muutos oli nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi kouluttautuneelle Toivaselle pettymys. Sekin pelotti, että tulee oltua kotona liikaa, sillä Toivanen oli ollut työttömänä pidempään ennen Paikka auki -työn alkamista. Kevään ensi shokista selvittyään Toivanen on kuitenkin sopeutunut etätöihin hyvin.

"Nyt on jo löytynyt sopiva työn rytmi ja nautin etätöistä, vain tilan puute asunnossa hieman haittaa."

Koronakysymyksen raportin koonnut tutkija FT Jaana Toikkanen vahvistaa, että korona muutti monien Paikka auki -työntekijöiden työaikaa, -määrää ja tehtäviä. Kymmenesosalla vastaajista työn aikataulut muuttuivat, mutta jopa kolmasosa vastaajista kertoi muuttuneista työtehtävistä. Tyypillisin tarina työtehtävien muutoksista liittyi siihen, kuinka tapaamiset siirtyivät verkkoon. Näistä tehdyistä digiloikista on seurannut hyvääkin. Ne toisaalta tarjosivat onnistumisen kokemuksia ja sitä kautta lisäsivät työntekijöiden pystyvyyden tunnetta.

Vastaajien digitaidoista oli monessa kohtaa hyötyä. Esimerkiksi Kaika Toivanen on saanut mahdollisuuden näyttää omaa osaamistaan digitaalisten alustojen parissa. Tällä hetkellä Mielenterveyden keskusliitossa onkin tekeillä uusi kurssi, jonka pelialusta Discordin osuuksista Kaika on vastuussa.

Etätyön yksinäisyys kuormittaa

Moni Paikka auki -työntekijä tulee tehtäväänsä vuodeksi työmarkkinoiden ulkopuolelta. Työntekijäkyselyn (11/2020) mukaan yhteensä kolme vastaajaa neljästä oli ollut työkyvyttömyyseläkkeellä, työttömänä tai lomautettuna juuri ennen Paikka auki -työsuhdetta. Vain muutama vastaajista oli ollut palkkatyössä tai opiskelemassa ennen Paikka auki -työsuhdetta. Vastaajat olivat kuitenkin koulutettuja, puolella heistä oli keskiasteen tutkinto ja kolmasosalla vähintään alempi korkeakoulututkinto.

Nämä lähtökohdat huomioon ottaen on ymmärrettävää, että monelle vastaajalle siirtyminen etätöihin oli turhauttavaa, kun juuri olisi kaivattu työyhteisön tuomaa tukea, seuraa ja verkostoitumismahdollisuuksia. Etätyö vaikeutti monen osalta pääsemistä mukaan työyhteisöön ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Kaika Toivanen kertoo tutustuneensa oikeastaan vain niihin henkilöihin, joiden kanssa on tehnyt yhdessä tiiviimmin töitä. Se, että ei ole voinut tavata kaikkia työkavereita on tietenkin harmillista. Koronan aiheuttamista haasteista huolimatta Paikka auki -ohjelman mahdollistama työsuhde on ollut positiivinen kokemus ja Toivanen on viihtynyt työssään hyvin:

"Vaikka työt ovat olleet täysin etänä, silti on ollut kiva fiilis töissä. Ja vaikka ei tunnekaan kaikkia, on silti olo että uskaltaa kysyä. Voi tarvittaessa vapaasti mennä ja kysyä eikä tarvitse jännittää."

Toisilla juuri etätyö on nostanut kynnystä kysyä apua:

"... koko työyhteisön työhyvinvointi on kärsinyt sosiaalisten tilanteiden puutteesta. Myös avun pyytäminen on vaikeampaa kun ei voi vain kävellä toisen työhuoneeseen ja kysyä, vaan pitää soittaa tai laittaa viestiä."

Monissa työntekijävastauksissa toistuivat samat etätyön haitat, joita olivat muun muassa yksinäisyys, hankaluus aloittaa itsenäinen työ, vaikeus saavuttaa työskentelyrauha perhearjen keskellä sekä työn ja vapaa-ajan selkeän rajan hämärtyminen. Huomattavaa on, että yksikään vastaaja ei kertonut teknisistä ongelmista tai taitojen puutteista. Suhtautuminen näihin kerrottuihin haasteisiin sekä niihin löydetyt ratkaisut olivat vaihtelevia. Ne vaikuttivat kokemukseen etätöistä. Lähinnä työnsä haasteista kertoneista 50 prosenttia oli etätöissä. Jos vastaaja työskenteli edes osan aikaa työpaikalla, haasteita oli vähemmän. He, jotka työskentelivät enimmäkseen työpaikalla, olivat kaikkein tyytyväisimpiä.

Jotkut kertoivat vastauksissaan etätyön hyvistä puolista, kuten mahdollisuudesta tehdä hommia omassa rauhassa keskittyen ja itsenäisesti. Silläkin on ollut merkityksensä, että etätyö poistaa kuormittavat työmatkat ja osatyökykyinen voi jaksaa siksi työpäivän paremmin. Oppisopimuslaiset kertoivat opintojen sujuneen poikkeusaikoina hyvin.

Vaikeina aikoina työyhteisön tuki kantaa

Tutkija Jaana Toikkasen mukaan työntekijävastaukset antavat suuntaa siitä, että työyhteisön välittävä ja hyväksyvä ilmapiiri sekä auttamishalu yhdessä hyvän perehdytyksen kanssa johtavat todennäköisesti hyvään työkokemukseen.

"Näyttääkin siltä, että jos työyhteisöstä löytyy psykologista turvaa, pystytään työtä muokkaamaan mielekkääksi poikkeusoloissakin", Toikkanen kertoo.

Neljällä viidestä (83 %) työntekijäkyselyyn vastanneista Paikka auki -työntekijöistä oli työyhteisön tuen lisäksi mahdollisuus saada kannustusta ja neuvoja myös mentorilta tai ohjaajalta. He, joilla tämä lisätuki oli, olivat siihen pääsääntöisesti (87 %) tyytyväisiä.

Kaika Toivasellakin on ollut työpaikassaan nimetty mentori, jolta hän on saanut tukea ja apua monessa tilanteessa. Nykyisellään Toivanen tekee työparina töitä yhdessä mentorinsa kanssa.

"Mentorointi on ollut kullanarvoista. Olen aina voinut mennä matalalla kynnyksellä ihmettelemään."

Yhteenvetona voidaankin todeta, että korona-ajan vuoksi monille Paikka auki -työntekijöille on tarjoutunut uudenlaisia mahdollisuuksia näyttää osaamistaan. Alkupuolella työsuhdetta haasteet tuntuivat kenties enemmän, mutta vaikka tehty työ on monella ollut erilaista kuin oli alun perin suunniteltu, niin kannustavassa ympäristössä ja positiivisen palautteen myötä Paikka auki -työntekijöiden siivet ovat kantaneet:

"Olen kasvanut tosi paljon työsuhteen aikana. Ennen olin paljon arempi, enkä osannut sanoittaa tai tuoda omaa osaamistani esille. Siihen olen saanut apua."