Paikka auki -työntekijäkyselyn tuloksia

18.03.2019

Työntekijäkyselyn vastausprosentti huimat 67%

Paikka auki II -avustusohjelman ensimmäinen kysely työntekijöille tehtiin joulukuussa 2018. Vastauksia saimme 14.1.2019 mennessä 139 kpl ja vastausprosentti on 67%, jota voidaan pitää erinomaisena. Kiitos kaikille vastanneille. Tässä artikkelissa poimintoja kyselyn tuloksista.

Nuoret lukemassa. Kuva: Designed by Freepik.
Nuoret lukemassa. Kuva: Designed by Freepik.

Taustatiedot

Kyselyyn vastanneista oli naisia 65%, miehiä 31% ja neljä viidestä alle 30-vuotiaita.

16 henkilöä on nyt ensimmäisessä työpaikassaan ja joka toiselle aiempaa työkokemusta oli kertynyt enintään puoli vuotta. Melkein joka toinen ei ole aiemmin työskennellyt eikä toiminut vapaaehtoisena missään SOTE-alan järjestössä. Yksi 10 vastaajasta on aiemmin työskennellyt nykyisellä työnantajallaan ja yhtä moni on toiminut samassa järjestössä vapaaehtoisena.


Kaavio elämäntilanteesta ennen nykyistä Paikka auki -työsuhdetta.
Kaavio elämäntilanteesta ennen nykyistä Paikka auki -työsuhdetta.


Moni kertoi omasta elämäntilanteestaan, ennen nykyistä Paikka auki -työsuhdettaan, että kodin, asumisen, parisuhteen ja sosiaalisten suhteiden osalta asiat ovat hyvin. Jotkut olivat saaneet opintojaan eteenpäin ja/tai jonkin verran työkokemusta vaikeampien elämänvaiheiden jälkeen.

Säännöllinen arkirytmi, tyydyttävä toimintakyky, hyvin sujunut kuntoutus, pysyminen terveenä, päihteettömyys ja rahojen riittävyys kertovat aiemman elämäntilanteen karuudesta. Neljä viidestä kertoi työttömyyden aiheuttamasta toimettomuudesta, taloudellisesta niukkuudesta, toimeentulon epävarmuudesta, terveydellisistä pulmista, masennuksesta, avuttomuudesta, ahdistuksesta, näköalattomuudesta tai toivottomuudesta.

"Haastavaa oli työttömänä oleminen ja samaan aikaan oman mielenterveyden kanssa toimeen tuleminen."


Nykyistä työtä koskevat kysymykset

Työntekijöiden kuva työtehtäviensä sisällöstä ja heihin kohdistuvista odotuksista on varsin selkeä. Kaikkein tyytyväisimmät kertoivat pitäneensä työpaikastaan erittäin paljon ja saaneensa hyvää palautetta. Heidän osaamistaan arvostetaan ja he kokevat työnsä mielekkääksi.

"Olen tykännyt todella paljon. Saan vahvistusta siitä, että suuntaan oikealle alalle. Etsin omia rajojani työmäärän suhteen. Innostun helposti ja nautin työn tekemisestä. Mielestäni olen oppinut [...] säännöstelemään työmääriä oman jaksamiseni puitteissa. Nautin siitä, että minun työhöni luotetaan ja että minulle annetaan sopivissa määrin vastuuta."

Kriittisemmät vastaajat kertovat epäselvistä työnkuvista, ohjauksen puutteellisuudesta, henkilökunnan vaihtuvuudesta ja ulkopuolisuuden kokemuksesta.  

"Työnkuva on haastava, laaja ja epäselvä. Odotukset tuntuvat epärealistisilta työnimikkeeseen ja palkkaan nähden. Työ ei myöskään vastaa kovin paljon osaamistani ja kouluttautumista, joten en koe usein onnistumisen kokemuksia..."

Entä mitä työntekijät odottavat ja toivovat omalta työltään? Työkokemusta, uuden oppimista, mielekästä ja merkityksellistä työtä, itsevarmuuden vahvistumista, elämän suunnan löytymistä ja vakituista työpaikkaa. 

"Toivon lisää vastuuta, vaativampia työtehtäviä ja paljon uusia tehtäviä ja kontakteja."

"Osaamisen kehittymistä ja jalkaa oven väliin seuraavaan työpaikkaan."


Perehdytys

Annettujen vastausten perusteella työntekijöiden perehdytys on toteutettu pääsääntöisesti hyvin. 

"Perehdytettävää oli paljon, mutta olen päässyt pikku hiljaa kärryille siitä mitä kaikkea toimialamme pitää sisällään. MInulla ei ollut minkäänlaista kynnystä kääntyä mentorini puoleen asiassa kuin asiassa. [...] Olen kuullut paljon järjestön toiminnasta [...] ja minulle on muodostunut hyvä käsitys siitä, millaisessa talossa olen töissä." 

Joka neljäs vastaaja kertoi myös perehdytyksen haasteista: kiireen tuntua, perehdytyksen suppeutta ja työnantajan vahvaa oletusta työntekijän oma-aloitteisuudesta, joka ei kaikille sopinut.

"Perehdytys on ollut osin itsenäistä sikäli, että minun on itse pitänyt sopia kunkin työmuodon kanssa perehdytyksestä. Minulla ei kuitenkaan ole ollut tarpeeksi aloitekykyä ja itseohjautuvuutta riittävän perehdytyksen saantiin. Se perehdytys, jota olen osannut pyytää, on ollut moitteetonta."

Muutamista perehdytyksen puutteista huolimatta valtaosa koki tulleensa hyvin vastaanotetuksi uudessa työyhteisössään. 

"[...] Ihan kuin olisin tullut kotiin. Ei tarvinnut pelätä/jännittää. Työilmapiiri on tukeva ja kannustava, kukaan ei pomottele ketään, eikä ole selän takana puhumista yms. kiusaamista. Minua ei olla 'unohdettu' mihinkään nurkkaan tekemään jotakin, vaan aina kysyttiin apuani."


Mentorointi

Kyselyn perusteella mentorointi näyttää valtaosalla toimineen hyvin. Erittäin tyytyväisten työntekijöiden vastauksissa korostuvat säännölliset, etukäteen sovitut tapaamiset, joissa mentori on kiinnostunut työntekijän tilanteesta, kyselee ja kuuntelee aktiivisesti ja on luontevasti tavoitettavissa.

Tasavertaisessa, tavoitteellisessa ja vastavuoroisessa keskustelusuhteessa on luottamuksen ilmapiiri, jossa molemmat osapuolet oppivat ja saavat toisiltaan jotain merkityksellistä.  

"Mentori on ollut mahtavasti läsnä ja tukenut vaikeissa(kin) tilanteissa. Mentori on myös osannut hienosti ohjata työntekoani ja kannustanut omien tavoitteiden asettamisessa. Mentori on osannut myös hyvin auttaa omien toimintasuunnitelmien rakentamisessa ja oman työskentelytyylin arvioimisessa ja hahmottamisessa. Keskusteluapu on ollut korvaamatonta."

Kriittisten tai tyytymättömien työntekijöiden vastauksissa korostuvat ohjaukseen käytetyn ajan puute, satunnaisuus ja riittämättömyys. Vastuu keskustelujen toteutumisesta voi jäädä liikaa työntekijän aloitteellisuuden varaan ja kaikki työntekijät eivät rohkene pyytää ohjauskeskusteluja riittävän usein. 


Pääosin omaan työhön ollaan tyytyväisiä

Yhdeksän kymmenestä vastaajasta on melko tai erittäin tyytyväinen nykyiseen työhönsä. Kysymykseen työhön liittyvistä onnistumisen ja/tai epäonnistumisen kokemuksista saimme enemmän onnistumisen kuvauksia. Niissä toistuvat myönteiset kokemukset siitä, että työntekijänä saa asioita tehtyä, oppii uutta, oppii tekemään ja sietämään myös omia virheitä, voi olla ja voi myös ylittää itsensä, että saa muut innostumaan, saa kannustavaa palautetta ja kokee olevansa luottamuksen arvoinen.

"Minuun selvästi luotetaan, olen saanut paljon vastuuta työssäni. Sitä ei kuitenkaan ole liikaa, tunnen myös saavani tarpeeksi tukea. Hienointa on ollut suoriutua hyvin minulle annetuista tehtävistä ja ihan perus jokapäiväinen arki."