Paikka auki -työntekijäkyselyn 11/2020 tulokset

22.03.2021

Kysely lähetettiin 211 Paikka auki -järjestön kautta Paikka auki -työntekijöille marraskuussa 2020. Kyselyn arvioitu vastausprosentti oli 69, joka on jälleen kerran erinomainen tulos.

Kuvituskuva Paikka auki -treffeiltä työntekijöille.
Kuvituskuva Paikka auki -treffeiltä työntekijöille.

Työntekijäkyselyillä selvitetään Paikka auki -työntekijöiden elämäntilannetta ennen työsuhdetta, kokemuksia ja elämäntilanteen muutoksia työsuhteen aikana sekä heidän tulevaisuuden suunnitelmia työsuhteen jälkeen. Kysely lähetetään kahdesti vuodessa ja tässä raportissa kootaan yhteen Paikka auki -työntekijöiden tiedot jo viidennen kerran.

Paikka auki -työ kannattelee haasteiden keskellä

Kyselyyn vastanneista työntekijöistä 74 % oli naisia ja miehiä oli 21 %. Kaksi prosenttia kertoi olevansa muunsukupuolisia ja kolme prosenttia ei osannut tai tahtonut kertoa sukupuoltaan. Lähes 70 prosenttia vastaajista oli nuoria, alle 30-vuotiaita ja 31 % oli vähintään 30-vuotiaita osatyökykyisiä. Naisten, 40-vuotiaiden ja sitä vanhempien työntekijöiden osuus on kasvanut.

13 prosentille vastaajista Paikka auki -työ oli ensimmäinen työpaikka. Paikka auki -työntekijöiden aiempi kokemus sosiaali- ja terveysalan järjestöistä oli vuonna 2020 vähäisempi kuin edellisenä vuonna. Paikka auki -ohjelma tavoittaa entistä laajemmin kohderyhmänsä ja etenkin sähköisten rekrytointikanavien kautta: vain vajaalla viidenneksellä työntekijöistä oli työ- tai vapaaehtoistyökokemusta sote-järjestöstä ja vain noin yksi kymmenestä tunsi nykyisen työnantajansa entuudestaan. Sosiaalisen median merkitys tiedonlähteenä on kasvanut.

Useampi kuin neljä viidestä (86 %) oli työttömänä, kuntouttavassa työtoiminnassa, kuntoutustuella, sairauslomalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä ennen Paikka auki -työtä. Tilannekuvauksissa toistuivat koulutuksesta valmistuminen ja sen jälkeinen epätietoisuus tulevaisuudesta tai työttömyys, lomautus koronapandemiasta johtuen, vaikeus löytää oman alan tai koulutusta vastaavaa työtä, alanvaihtajan haasteet, osatyökykyisyys ja somaattisen tai psyykkisen terveyden haasteet. Monesti kerrottiin myös niukasta toimeentulosta.

Paikka auki -työhön kohdistui paljon odotuksia ja toiveita. Tälläkin kertaa toivottiin eväitä tulevaisuuden työtä varten: työkokemusta, ammattitaidon, työelämätaitojen sekä verkostojen kasvattamista. Jotkut toivoivat myös nykyisen työsuhteen jatkuvan. Vastaajilla oli halua oppia tuntemaan järjestötyötä ja sosiaalialaa paremmin, ja työvuoden toivottiin selkeyttävän tulevaisuuden suunnitelmia. Vastauksissa kerrottiin myös toiveesta kehittää itseään ja oppia tuntemaan oma potentiaalinsa paremmin. Niissä kerrottiin tahdosta olla osa yhteisöä ja antaa oma panoksensa sen hyväksi. Lisäksi työtehtävien sisältöön ja työyhteisön toimintaan liittyviä toiveita ilmeni. Muutama vastaaja kertoi toivovansa pandemian jälkeisten normaaliolojen palaavan pian ja mahdollistavan lähityön asiakkaiden parissa.

"Toivon oppivani työelämän kannalta hyödyllisiä taitoja ja tietoja seuraavan vuoden aikana. Odotan myös pääseväni kokeilemaan paljon erilaisia tehtäviä myös oman työnkuvani ulkopuolelta, ja kehittämään osaamistani laaja-alaisesti. Toivon saavani itsevarmuutta omasta osaamisestani, työskentelytavoistani ja persoonastani. Haluan myös päästä haastamaan itseäni, jotta kehittyisin mahdollisimman paljon."

Paikka auki -työntekijöistä valtaosa (93 %) kertoi olevansa erittäin tai melko tyytyväinen työhönsä ja 91 % heistä suosittelisi järjestöä työpaikkana. Hyvä perehdytys, selkeät työtehtävät sekä työyhteisön lämpö, kannustus, tuki ja riittävä palaute lisäsivät tyytyväisyyttä. Lisäksi kokemus joukkoon kuulumisesta, tasavertaisesta kohtelusta sekä työtaitojen arvostaminen vaikuttivat työntekijöiden myönteisiin kokemuksiin.

70 % työsuhteen loppupuolella olevista vastaajista kertoi myönteisistä muutoksista elämässään. Useimmiten kerrottiin elämänlaadun parantuneen mielekkään tekemisen myötä ja että elämään oli tullut selkeyttä, stressi oli vähentynyt ja usko tulevaisuuteen kasvanut. Sen lisäksi taloudellinen toimeentulo oli parantunut. Merkittävää on, että huonoista elämänmuutoksista tai negatiivisista asioista kertoi edelleen vain neljä vastaajaa (5 %), vaikka kyselyn aikaan koronasta johtuvia poikkeusoloja oli eletty jo yli puoli vuotta.

Työntekijöiden tulevaisuus näyttää valoisalta

  • 14 % vastanneista jää töihin nykyiselle työnantajalle ja 5 % menee toiseen työhön
  • 22 % on hakenut ja 10 % aikoo hakea uutta työtä Paikka auki -työn jälkeen
  • 62 % suuntautuu työtä kohti

Jatkotyöllistymisen rinnalla myös opiskeluihin liittyvät suunnitelmat ovat toiveikkaita:

  • 20 %:lla on oppisopimuspaikka Paikka auki -työsuhteessa
  • 9 % vastaajista on saanut opiskelupaikan jo nykyisen työsuhteen aikana
  • 34 % on hakenut tai aikoo hakea opiskelupaikkaa Paikka auki -työn jälkeen
  • 43 % suuntautuu opintoja kohti

Vaikka neljä kymmenestä ei vielä varmuudella tiedä tulevaisuuttaan, kaikilla vastaajilla on suunnitelmia ja tahto mennä eteenpäin. Vajaa viidennes pelkää jäävänsä työttömäksi, mutta edelleen vain kaksi prosenttia kertoo jäävänsä työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle. Heidän osuutensa on pysynyt näin pienenä vuodesta 2019 alkaen ja laskenut neljäsosaan vuoden 2018 osuudesta (8 %).

Tulevaisuuden polut hahmottuvat työvuoden aikana

Yhdeksän kymmenestä (89 %) vastaajasta koki Paikka auki -työsuhteen olleen merkityksellinen oman tulevaisuuden polun hahmottamisessa tai löytymisessä. Apu, josta kerrottiin, oli ollut monimuotoista: kannustusta ja palautetta esimieheltä tai työyhteisöltä sekä keskusteluja mentorin, työnohjaajan ja uraohjaajan kanssa. Yhä useammalla työntekijällä (83 %) oli oma mentori. Sen kertominen, ettei ollut pyytänyt tai saanut apua tai ohjausta oman tulevaisuutensa suunnitteluun, oli harvinaista.

"Olen vaan tässä työn ohessa tajunnut enemmän mikä mua kiinnostaa, ja huomannut että musta onkin johonkin. Että mä voisinkin olla työelämässä ja ehkä jopa käydä korkeakoulutuksen."

"Olen päättänyt hakea opiskelemaan viestintätieteitä, ja en edes voisi uskoa, että olisin näin kiinnostunut siitä. Olen niin kiitollinen siitä, että Paikka auki -työsuhde on kirkastanut ajatuksiani näin paljon."