Paikka auki -työntekijäkyselyn (06/2019) tulokset osoittavat ohjelman toimivan erinomaisesti

14.10.2019

Paikka auki -työntekijäkysely (2) 06/2019

Kysely lähetettiin kesäkuussa 286:lle Paikka auki -työntekijälle. Vastausprosentti on erinomainen 77% - Iso Kiitos kaikille vastanneille. Vastanneista 69% naisia ja kolme neljästä alle 30-vuotiaita. Lähes joka toinen tulee Paikka auki -työhön ilman aiempaa työ- tai vapaaehtoiskokemusta SOTE-alalta. Yksi kuudesta Paikka auki -työntekijästä on elämänsä ensimmäisessä työpaikassa.Työntekijöiden elämäntilanne ennen Paikka auki -työsuhdetta on monilla karu.

Kolme neljästä oli työttömänä, kuntoutustuella, sairaslomalla tai jonkin työllistämistoimenpiteen kohteena. Monet kertoivat työttömyyden ankeudesta, uuvuttavasta työnhausta aktiivimallin puristuksessa, sopivien työpaikkojen niukkuudesta, työkokemuksen puutteesta, rahapulasta, epävarmuudesta, ahdistuksesta, masennuksesta, itsetunnon kolahduksista, huonommuuden tunteista ja vaikeuksista löytää oman elämän suunta.


Odotuksia ja toiveita Paikka auki -työn suhteen on paljon.

Oman työkokemuksen ja ammattitaidon karttuminen, uuden oppiminen ja onnistuminen erilaisissa työtehtävissä, jotka kaikki vahvistaisivat omaa itsevarmuutta. Henkilökohtaisen kehittymisen lisäksi työntekijät toivovat sopivan vastuullisia ja riittävän selkeitä työtehtäviä, joissa he voivat toimia työyhteisönsä parhaaksi, olla avuksi, hyödyksi ja luottamuksen arvoisia.


Valtaosa (91%) kertoo olevansa erittäin tai melko tyytyväinen Paikka auki -työhönsä.

Työssä koetut onnistumiset liittyvät yhdessä tekemiseen kannustavassa työyhteisössä, itsensä ylittämiseen erilaissa tehtävissä, myönteisen palautteen ja kannustuksen saamiseen työtovereilta, esimiehiltä ja asiakkailta. Moni kertoo myös vastuun saamisesta, vastuun ottamisesta ja luottamuksen ansaitsemisesta. Tunne siitä, että on hyödyllinen, tarpeellinen ja voi olla avuksi muille luovat pohjaa sille, että myös oma itsearvostus vahvistuu.


Kaksi kolmesta kertoo myönteisistä elämänmuutoksista työsuhteen aikana.

Näitä ovat taloudellisen tilanteen ja elämän laadun koheneminen, itsenäisempi elämä, vahvistunut työkokemus, itsevarmuuden ja itsetunnon vahvistuminen, oman hyvinvoinnin paraneminen sekä oman tulevaisuuden kirkastuminen.


Huonot kokemukset Paikka auki -työssä ovat harvinaisia.

Yli kahden sadan työntekijän joukosta ihan kaikkien tilanne ei ole näin myönteinen. Joidenkin tehtävänkuva on epäselvä tai odotusten vastainen ja muutamissa työyhteisöissä kaikki ei ole ollut ihan kohdallaan.


Työntekijöiden tulevaisuus Paikka auki -työsuhteen jälkeen näyttää lupaavalta.

Kahden kyselyn jälkeen työntekijöiden suunnitelmat jatkotyöllistymisen osalta näyttävät seuraavilta:

  • 2/3 haluaa työllistyä nykyisen Paikka auki -työn jälkeen. He ovat hakeneet, aikovat hakea tai toivovat löytävänsä uuden työn.
  • 1/3 on hakenut uutta työtä nykyisen työsuhteen aikana ja muutamat ovat jo saaneet uuden työn. Yksi kuudesta aikoo, pyrkii tai haluaa jäädä töihin nykyiselle työnantajalleen esimerkiksi osa-aikatöihin, projektiin tai hankkeeseen, jos rahoitus sille järjestyy.
  • 2/3 ei ole vielä nykyisen työsuhteen aikana hakenut uutta työtä. 1/5 kertoo aikovansa etsiä/hakea uutta työtä vasta nykyisen työsuhteen jälkeen.

Jatkotyöllistymisen rinnalla myös opiskeluihin liittyvät suunnitelmat ovat toiveikkaita:

  • 1/3 on hakenut tai aikoo hakea opiskelupaikkaa nykyisen työsuhteen jälkeiseksi ajaksi.
  • Muutamat ovat saaneet opiskelupaikan jo nykyisen työsuhteen aikana ja näiden lisäksi 1/6 aloittaa tai jatkaa (aiempia) opintojaan nykyisen työsuhteen jälkeen, jos eivät löydä työpaikkaa.


Jatkosuunnitelmia ja hyviä aikomuksia varjostavat epävarmuus ja huoli tulevasta.

Joka toinen ei vielä kesällä tiennyt mitä tekee Paikka auki -työn jälkeen ja 1/4 olettaa tai pelkää jäävänsä työttömäksi. Työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jättäytyvien määrä on kuitenkin erittäin pieni. Tarkennamme seuratietoja jatkokyselyllä, joka lähetetään siihen luvan antaneille työntekijöille noin 6 kk nykyisen työsuhteen päättymisen jälkeen.