Paikka auki -työntekijäkyselyn 05/2021 tulokset

01.11.2021

Paikka auki -työntekijäkysely tehtiin nyt kuudennen kerran tällä hankekaudella. Uusimmat tutkimustulokset vahvistavat entisestään sitä, että Paikka auki -ohjelma on hyvin suunniteltu ja sitä toteutetaan sote-järjestökentällä erinomaisesti.

Paikka auki -ohjelma työllistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria ja kaikenikäisiä osatyökykyisiä sosiaali- ja terveysalan järjestöihin ja tukee mielekkäiden jatkopolkujen rakentamista työsuhteen aikana. Nyt raportoitava kysely lähetettiin 190 Paikka auki -työntekijälle ja saimme määräaikaan mennessä 143 vastausta työntekijöiltä, joista 65 % oli nuoria ja 35 % vähintään 30-vuotiaita osatyökykyisiä. Arvioitu vastausprosentti 75 on erinomainen ja samaa suuruusluokkaa (67-77 %) kuin aiemmissa työntekijäkyselyissä.

Mitä tulokset kertovat?

Töissä viihdytään hyvin

Monelle työllistävä järjestö oli jo entuudestaan tuttu, 44 % kertoi näin. Aiempaa useampi (61 %) oli ollut jossain sote-järjestössä joko työ- tai vapaaehtoistehtävissä ennen kuin aloitti Paikka auki -työn, ja moni olikin löytänyt nykyisen työnsä suoraan järjestön kautta.

Paikka auki -työntekijät olivat tyytyväisiä työhönsä (91 %) ja myös suosittelisivat järjestöä työpaikkana (88 %). Tutkimuksen valossa näyttää siltä, että yksi merkittävä syy työssä viihtymiseen on kattava ja onnistunut perehdytys. Perehdytyksen puutteista kertoi vain noin 10 % vastaajista. Perehdytyksen käytännöt vaihtelivat, mutta tärkeintä on ollut se, että työntekijät tiesivät tukea olevan saatavilla tarvittaessa.

Tyytyväisyyttä työhön selitti myös selkeät työntekijälle asetetut odotukset sekä tukea ja kannustusta tarjoava työyhteisö, jossa työntekijä koki olevansa tasavertainen muiden kanssa. Työntekijät iloitsivat myös taitojensa arvostamisesta ja niiden hyödyntämisestä. Järjestötyön merkityksellisyys lisäsi viihtyvyyttä.

"Koen olevani tiivis osa työporukkaa! Meillä on hyvä yhteishenki, ja kaikkia kuunnellaan tasavertaisesti. Saan tuoda vapaasti omia ideoitani ja näkemyksiä esiin, ja minulta kysytäänkin niitä aktiivisesti. Omaa osaamistani hyödynnetään paljon, ja minulla on ihan oikeasti olo, että osaamistani arvostetaan ja että olen tärkeä osa tätä työyhteisöä. Minua on kehuttu idearikkaaksi ja innovatiiviseksi, ja on mukava kuulla, että nämä piirteet on huomattu ja valjastettu käyttöön."

Työ oli myös haastanut vastaajia. Järjestötyön yleishyödyllisten tehtävien moninainen luonne jakoi mielipiteitä: osa piti vaihtelevia tehtäviä mukavina, kun taas toisia ne kuormittivat. Paikka auki -työnantajien kannattaakin hyödyntää mahdollisuutta räätälöidä työtehtäviä työntekijän taitojen, kiinnostuksen ja jaksamisen mukaan. Edes koronasta johtuvia poikkeuksellisia työskentelyoloja ei koettu lannistavina, vaan työntekijät ottivat haasteet mahdollisuuksina oppia ja kasvaa, ja työyhteisön tiivis yhteydenpito etätyönkin aikana tuki heitä siinä.

Vastausten perusteella näyttää myös siltä, että suurimmassa osassa työllistäviä järjestöjä on hyvä työilmapiiri, ja siellä voi olla oma itsensä sekä kokeilla uusia tehtäviä matalalla kynnyksellä ilman, että virheidenkään tekemistä tarvitsee pelätä.

"Olen epäonnistunut yhdessä työtehtävässä oikein kunnolla. Pelotti mitähän tästä tulee ja mahdolliset seuraukset. Oli hienoa kokea, että virheille on varaa ja työnantaja yritti parhaansa mukaan opettaa että jatkossa sujuisi paremmin. Sanoisin 6/5. hienoa!"

Positiivisia muutoksia monella elämän eri osa-alueella

Tällä kertaa jopa 75 % työsuhteen loppupuolella olevista vastaajista kertoi kokeneensa myönteisiä muutoksia elämäntilanteessaan. Eniten kerrottiin mielen hyvinvoinnin lisääntymisestä, stressin vähentymisestä, toipumisesta ja kasvaneesta uskosta tulevaisuuteen. Moni oli kokenut onnistumisia ja noin kolmanneksella oli taloudellinen tilanne parantunut.

40 %:ssa vastauksia kuvailtiin, miten itsetunto ja itsevarmuus oli vahvistunut ja tulevaisuus selkiytynyt työvuoden aikana.

"Olen tämän työn myötä löytänyt "oman juttuni" ja suunnitelmani tulevaisuuden suhteen ovat selkeytyneet. Tiedän nyt, millä alalla haluan työskennellä jatkossakin. Lisäksi itseluottamukseni on lisääntynyt kannustavan työilmapiirin myötä. Tämä on ollut ehdottomasti paras työpaikka, jossa olen tähän mennessä saanut työskennellä."

Ponnahduslauta jatkopoluille

Vastaajista 80 %:lla oli oma nimetty mentori, jonka kanssa on mahdollista pohtia omia vahvuuksiaan ja toivottua jatkopolkua, ja yhtä moni oli mentorointiinsa tyytyväinen. Esimieheltä ja työkavereilta saatu palaute, kokemus omasta osaamisesta ja työssä luodut verkostotkin olivat olleet apuna jatkopolkujen viitoittamisessa.

Vastauksista käy ilmi, että työntekijöillä on eteenpäin pyrkivä asenne. Jatkopolkuja suunnitellaan aktiivisesti, ja moni tekee useita, vaihtoehtoisia suunnitelmia. Aikaisempaa useampi (47 %) kertoikin tietävänsä, mitä tekee Paikka auki -työn jälkeen. Reilu kolmannes työsuhteen loppupuolella olleista oli jo hakenut töihin ja neljännes opintoihin. Kolmannes työsuhteen loppupuolella olevista ei vielä tiennyt mitä tulee tekemään työsuhteen loputtua, mutta vain vajaa viidennes pelkäsi jäävänsä työttömäksi.

Tulevat sote-alan ammattilaiset?

Moni Paikka auki -työntekijöistä tulee työsuhteeseen avoimin mielin, mutta kiinnostuneena tutustumaan sote-alaan ja järjestötyöhön. Joillakin vahvistuu käsitys siitä, että ala on itselle sopiva, kun taas toisilla kiinnostus alaan herää vasta työsuhteen aikana. Kiinnostus saattaa johtaa siihen, että työntekijä hakeutuu alan opintoihin, mm. sosionomikoulutukseen. Onkin mahdollista, että Paikka auki -työ toimii väylänä saada työvoimapulasta kärsivälle sote-alalle ja järjestötyöhön ammattilaisia tulevaisuudessa.

"Olen ennen tätä työpaikkaakin miettinyt, että työskentely sosiaalialalla voisi olla mielenkiintoista ja sopia minulle. Tämän työn myötä ajatus on vahvistunut. Haluan työskennellä ihmisten parissa. En ole tarvinnut apua tulevaisuuden suunnitteluun, mutta työkavereilta saadun palautteen myötä suunnitelmani ja ajatukseni ovat vahvistuneet."

"Se on vaikuttanut paljonkin. Harkitsen mahdollisesti jopa sosiaali- ja ohjausalan koulutusta, jota en ikinä olisi voinut ajatella ennen tätä Paikka auki -työpaikkaa. Ennen en edes tiennyt mitä töitä haluaisin tehdä, nyt se on kristallin kirkasta."