Paikka auki -työntekijäkysely 05/2020 kertoo sinnikkyydestä poikkeusoloissa

07.12.2020

Entistä enemmän osatyökykyisiä Paikka auki -työsuhteissa

Paikka auki -ohjelma tavoittaa kohderyhmänsä hyvin ja entistä laajemmin. Aikaisempaa useampi Paikka auki -työsuhteeseen tuleva on nyt yli 30-vuotias osatyökykyinen, vaikka suurin osa työntekijöistä on edelleen nuoria, alle 30-vuotiaita. Työsuhteeseen tullaan myös entistä useammin ilman aiempaa työ- tai vapaaehtoistyökokemusta SOTE-järjestöistä. Tieto työsuhteen mahdollisuudesta on löytynyt useimmiten TE-palveluiden, nykyisen työnantajan, ohjaajan tai valmentajan kautta. Oppisopimuslaisten määrä on hieman kasvanut ja heitä oli noin viidennes (26 henkilöä) kaikista kyselyyn vastanneista.

SOTE-järjestöt osaavat toimia Paikka auki -työntekijöiden työnantajina. Edelleen, kuten vuoden 2019 työntekijäkyselyissäkin, valtaosa (90 %) vastaajista on melko tai erittäin tyytyväisiä työsuhteeseensa.

Poikkeusolot ovat kysyneet paineensietokykyä ja joustavuutta

Koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksesta työskentelyyn on kerrottu jo aiemmin laajasti. Työntekijäkyselyn vastauksista välittyi ymmärrettävästi huoli ja harmi siitä, että mahdollisuus näyttää ja lisätä osaamistaan sekä kasvattaa verkostojaan ei välttämättä toteudukaan. Vastaajista valtaosa oli työsuhteensa alkupuoliskolla, jolloin perehdytys ja työyhteisöön tutustuminen vaikeutuivat useilla etätyön myötä. Työnkuvat ja työmäärät saattoivat muuttua uusissa olosuhteissa eikä työskentely kotona, meille monille tutusti puutteellisen ergonomian tai lapsiperhearjen hulinan keskellä, sujunut aina toiveiden mukaan. Kuitenkin kolmannekselle vastaajista etätyö oli jopa lähityötä mieluisampaa silloin kun voimia ei kulunut työmatkojen kulkemiseen ja oli enemmän keskittymisrauhaa sekä mahdollisuus rytmittää omaa tekemistään jaksamisensa mukaan.

Vastauksissa kerrottiin riittävän perehdytyksen, yhteydenpidon työyhteisön kesken etätyössäkin ja palautteen saamisen tärkeydestä. Työyhteisöissä on pidetty Teams-palavereita ja etäkahviteltukin, mutta tutuksi tuleminen on ollut haastavampaa kuin normaalioloissa. Osa oli joutunut aloittamaan lyhyen, ehkä vain parin päivän mittaisen perehdytyksen jälkeen etätyöskentelyn melko itsenäisesti. Toimenkuvaan kuuluvat tehtävät ja niihin liittyvät odotukset eivät aina olleet selviä. Jos ei ole vielä kertynyt paljon työkokemusta, voi olla vaikea arvioida mikä on riittävä työmäärä tai suorituksen taso. Siksi rohkaiseva palaute ja riittävä ohjaus on tarpeen. Mentorointia oli kolmella neljästä vastaajasta ja valtaosa heistä oli siihen tyytyväisiä. Mentoroinnin toivottiinkin kuuluvan kaikille Paikka auki -työntekijöille, myös oppisopimuskoulutuksessa oleville.

Pystyvyyden tunne kasvoi työkokemuksen myötä

Vaikka vastausajankohtana poikkeusoloja oli eletty jo muutama kuukausi ja arki työyhteisössä oli näyttänyt epätäydellisen puolensakin, työsuhteen loppupuolella olevat vastaajat kertoivat onnistumisista töissä, työtehtävien vaativuuden kasvamisesta sekä suuremmasta vastuunottamisesta ja saamisesta. Työyhteisön muiden jäsenten kerrottiin yleensä kohtelevan Paikka auki -työntekijää vertaisenaan ja arvostavan hänen työpanostaan sekä osaamistaan. Näiden asioiden myötä itseluottamus ja pystyvyyden tunne kasvoivat. Se on hyvin ilahduttavaa, koska ne jäävät pysyväksi pääomaksi työsuhteen jälkeenkin.

Jotkut kertoivat toipumisesta ja tämän työjakson osoittaneen, että voimat riittävät työntekoon. Päiviin oli tullut rytmiä, arkeen vakautta ja tulevaisuuden kuva kirkastui. Sen myötä stressin koettiin vähentyneen ja mielen hyvinvoinnin lisääntyneen. Aiemmissa vuoden 2019 työntekijäkyselyissä merkittävimmäksi muutokseksi vastaajat olivat kertoneet parantuneen taloudellisen tilanteen. Tässäkin kyselyssä viidesosa vastaajista kertoi siitä, mutta neljäsosalle tärkeintä oli vahvistunut työkokemus ja verkottuminen. Kaiken kaikkiaan, kuusi vastaajaa kymmenestä koki kyselyn mukaan myönteisiä muutoksia työsuhteensa loppupuolella.

Tulevaisuuden suunnitelmat selkiytyivät työsuhteen aikana

Työsuhteen loppupuolella kyselyyn vastanneista noin kolmannes tiesi mitä tekee työsuhteen päätyttyä. Heistä puolet menee opiskelemaan ja puolet töihin. Viidennes vastaajista pelkäsi jäävänsä työttömäksi. Vaikka varmaa tietoa tulevaisuudesta ei ollut kahdella kolmasosalla työsuhteensa loppupuoliskolla olevista, suunnitelmia kuitenkin riitti. Kolme neljästä työsuhteen loppupuolella olevasta vastaajasta suuntautui työtä kohti ja lähes puolet suuntautui opintoihin. Ehkä työtilaisuuksien vähentyminen poikkeusoloissa näkyy lisääntyneenä suuntautumisena opintoihin. Vastauksista välittyi myös lannistumaton asenne: jos yksi ovi ei aukea niin koputetaan toista ovea. Osa kertoi hakevansa sekä töihin että opiskelemaan, osa aikoi tehdä töitä opintojen ohella tai hakea useampaan koulutukseen.

Poikkeusolojen vaikutusten seuranta jatkuu

Seuraavaan työntekijäkyselyyn voi vielä vastata 11.12.2020 saakka ja kiinnostuneena odotamme jo niiden vastauksien analysointia. Koska iso joukko 05/2020 kyselyyn vastanneista oli työsuhteensa alkupuolella, seuraavassa kyselyssä 11/2020 pääsemme selvittämään miten he ovat kokeneet sen, että koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat jatkuneet lähes koko heidän Paikka auki -työsuhteensa ajan. Jaana Toikkanen
Tutkija
Paikka auki -koordinaatiohanke