Paikka auki -työnantajien jatkokyselyn (01/2022) tulokset

13.04.2022

Kysely lähetettiin tammikuussa 2022 sote-järjestöihin, joihin STEA oli myöntänyt 197 Paikka auki -rahoitusta työntekijän palkkaamiseen vuodelle 2020. Saimme 125 vastausta työntekijöiden esimiehiltä ja mentoreilta. 

Työnantajakyselyillä selvitetään, miten Paikka auki -työntekijöiden työ järjestöissä on sujunut ja mitä työnantajat tietävät työntekijöiden jatkopoluista.  Nyt julkaistava raportti kokoaa yhteen järjestöjen vastaukset jo kolmannen kerran. Tämän kyselyn vastausprosentti 63 on hyvä.  

Ohjelma tavoittaa kohderyhmänsä hyvin – osatyökykyisiä työntekijöitä on aiempaa enemmän

Kyselyn vastausten perusteella tiedetään, että vuoden 2020 rahoituksella palkatuista Paikka auki -työntekijöistä 72 % oli nuoria ja 43 % osatyökykyisiä. Osatyökykyisiä nuoria oli ollut 15 %. Tällä ohjelmakaudella sote-järjestöjä kannustettiin palkkaamaan nuorten lisäksi myös osatyökykyisiä. Ilahduttavasti osatyökykyisten työntekijöiden määrä onkin kasvanut ja oli nyt korkein tällä hankekaudella.

Vuoden 2020 Paikka auki -rahoituksella työllistetyt tulivat vaikeasta työmarkkina-asemasta järjestötyöhön. Heistä valtaosa (80 %) suuntautui kohti töitä tai opintoja työsuhteen jälkeen. 5 % suuntautui työnantajien tiedon mukaan muille jatkopoluille, esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutukseen. Nämä erinomaiset tulokset ovat samassa linjassa aiempien työnantajakyselyiden tuloksien kanssa.

Yhdeksän työnantajaa kymmenestä oli tyytyväinen Paikka auki -työntekijän työhön ja neljä viidestä suosittelisi työntekijää vastaaviin tai vaativampiinkin tehtäviin. He kertoivat työntekijöiden olevan innostuneita, oma-aloitteisia ja luotettavia, sopeutuneen hyvin työyhteisöön ja tulevan hyvin toimeen erilaisten asiakkaiden kanssa.

"Työntekijä oli aarre. Oma-aloitteinen, fiksu, joustava, nopeasti oppiva ja ennen kaikkea jokaisen ihmisen huomaava herttainen moniosaaja."

Jos Paikka auki -työsuhteissa oli ollut haasteita, useimmiten ne liittyivät rekrytointiin, työnkuvaan, perehdytykseen tai ohjaukseen. Jonkin verran haasteita oli koettu myös työntekijän kokemattomuuden, asenteen tai kuormittavan elämäntilanteen takia. Työnantajat osasivat seurata ja puuttua oikea-aikaisesti, jos osatyökykyisen työntekijän kuormitus kasvoi liian suureksi. Lyhyempi työaika, tarpeelliset apuvälineet ja tehtävien räätälöinti olivat osaltaan tukeneet työssä jaksamista.

"Haasteita olivat koronapandemian aiheuttamat muutokset työssä ja yhteisössä, osatyökykyisyys sekä työsuhteen lopulla hyvinvointiin vaikuttava akuutti elämäntilanne. Osatyökykyisyys näkyi ja vaikutti osin työaikanakin, vaikka viikoittainen työaika oli lyhennetty mahdollisimman sopivaksi. Työntekijällä oli konkreettisia toiveita tulevaisuuden suhteen. Hänellä oli näiden toteuttamiseen tukena työtiimi ja ulkopuolinen mentori. Voitettavana olevia haasteita oli kuitenkin paljon. On tärkeää ymmärtää, että mitä vaikeampia ja monimutkaisempia asioita elämässä on, sitä hitaampaa on muutos. Ja samalla on hyvä muistaa, että pienikin, muiden mielestä ehkä tuskin havaittava muutos voi tietyssä kontekstissa olla valtavan suuri."

Paikka auki -työ on järjestöille erittäin merkityksellistä

Jopa 96 % vastaajista koki, että työntekijän työllä oli merkitystä heidän järjestölleen. Nämä erinomaiset tulokset ovat pysyneet samoina läpi koko ohjelmakauden. Parhaimmillaan Paikka auki -työstä hyötyy työntekijän lisäksi työnantaja, työyhteisö sekä sote-järjestön kohderyhmä.

Työntekijä saa työkokemusta, varmuutta osaamisestaan sekä aikaa ja tukea jatkopolun löytämiseen. Työnantajallekin Paikka auki -vuosi voi olla matka, jonka aikana oppii, miten tukea vaikeasta työmarkkinatilanteesta tulevaa työntekijää ja ymmärtää paremmin järjestön kohderyhmää. 

Työyhteisöön Paikka auki -työntekijä tuo arvokkaita taitoja, tarpeellisen lisäresurssin, monimuotoisuutta sekä tilaisuuden työyhteisölle tarkastella omia toimintatapojaan. Järjestön kohderyhmälle voidaan tarjota lisäresurssin avulla enemmän palveluita. Nuori työntekijä myös tuntee paremmin sopivat kanavat nuorten tavoittamiseen ja osaa sanoittaa viestin heitä puhuttelevasti. Työntekijä voi samalla toimia kannustavana esimerkkinä kohderyhmään kuuluville siitä, että haasteista huolimatta voi pärjätä työelämässä.

"Paikka auki -työntekijä on ollut tasavertainen työyhteisömme jäsen. Hän mahdollisti muun henkilökunnan keskittymisen asiantuntijatyöhön, koska hän pystyi huolehtimaan juoksevista asioista. Henkilön osaamisen ansiosta hanketyössä pystyttiin toteuttamaan asioita, joiden toteuttaminen muutoin olisi ollut monimutkaisempaa. Osaamisen hyödyntäminen merkitsi paljon myös Paikka auki -työntekijälle."

"Asiakaskuntamme on vaikeassa elämäntilanteessa olevia nuoria ja työikäisiä ihmisiä, joilla elämänhallinta ei ole aina paras mahdollinen. Pystyimme järjestämään Paikka auki -hankelaisen avulla hyvinvointitoimintaa asiakaskunnallemme ja nuoria asiakkaita kiinnostavaa toimintaa. Hankelainen toimi myös esimerkkinä, että haastavista tilanteista pääsee eteenpäin ja työllistyminen on mahdollista."

Viime kesänä tilasimme Mikko Kesältä vaikuttavuusanalyysin Paikka auki -ohjelmasta. Analyysin perusteella ohjelma on hyvin tehokasta yhteiskunnan varojen käyttöä.

Ohjelmaan osallistuvat työntekijät ja työnantajat ovat toistuvasti toivoneet, että hyvin suunniteltu ja toimiva ohjelma jatkuisi. Koordinaatiotiimi tekee jatkuvaa seurantaa Paikka auki -ohjelmassa, välittää tietoa sekä palautteita rahoittajalle, joka on kuullut viestin.

Maaliskuun lopussa saatiinkin ilouutisia, että ohjelma tulee jatkumaan toistaiseksi. Avustushaku ensi kaudelle aukeaa 19.4 ja on käynnissä 31.5.2022 asti. Siirry uutiseen avustushausta.