Paikka auki -työnantajien jatkokyselyn (01/2021) tulokset

06.05.2021

Kysely lähetettiin tammikuussa 2021 sote-järjestöihin, joihin STEA oli myöntänyt 144 Paikka auki -rahoitusta työntekijän palkkaamiseen vuodelle 2019. Saimme 82 vastausta työntekijöiden esimiehiltä ja mentoreilta. Työnantajakyselyillä selvitetään, miten Paikka auki -työntekijöiden työ järjestöissä on sujunut ja mitä työnantajat tietävät työntekijöiden jatkopoluista.

Nyt julkaistava raportti kokoaa yhteen järjestöjen vastaukset toista kertaa. Vastausprosentti 57 on hyvä, joskin matalampi kuin edellisessä, vuoden 2018 rahoituksella toteutettuja työsuhteita koskeneessa työnantajien jatkokyselyssä (78 %).  

Hyvin suunniteltu ohjelma ohjaa mielekkäille jatkopoluille

Työnantajille oli tärkeää, että työntekijän tulevaisuuden suunnitelmat ovat selvillä työsuhteen päättyessä ja he olivat tukeneet työntekijöitään tulevaisuuteen suuntautumisessa monin eri tavoin. Erityisesti mentorointi oli koettu hyväksi keinoksi pysähtyä suunnittelemaan tulevaisuuden suuntaa yhdessä työntekijän kanssa. Työntekijöiden kerrottiin saaneen työsuhteessa lisäksi kokemusta, verkostoja ja mahdollisuuden kokeilla erilaisia tehtäviä mielenkiinnon kohteidensa selvittämiseksi.

Kyselyn vastausten perusteella tiedetään, että vuoden 2019 rahoituksella palkatuista Paikka auki -työntekijöistä 74 % oli nuoria ja 39 % osatyökykyisiä. Nuoria ja osatyökykyisiä oli ollut 13 % tästä joukosta.

Vaikka vuoden 2019 Paikka auki -rahoituksella työllistetyt tulivat vaikeasta työmarkkina-asemasta järjestötyöhön, heistä valtaosa (85 %) suuntautui kohti töitä tai opintoja työsuhteen jälkeen. 8 % suuntautui työnantajien tiedon mukaan muille jatkopoluille kuten kuntoutukseen tai sosiaalipalveluiden pariin. Nämä erinomaiset tulokset ovat linjassa edellisen työnantajakyselyn tulosten kanssa.

Työ järjestöissä on sujunut poikkeusoloissakin

Työnantajien vastauksista ilmeni, että koronapandemialla oli vain vähäinen vaikutus Paikka auki -työntekijöiden työhön poikkeusoloissa. Työ oli sujunut pääsääntöisesti hyvin, vaikka valtaosa työskenteli etänä ja työtehtävät useammalla kuin joka toisella olivat muuttuneet. Toimivuutta selittänee sote-järjestöjen vahva osaaminen työnantajana, työyhteisöjen kannustava ilmapiiri sekä järjestötyön moninaisuus, joka opettaa työntekijöille joustavaa asennetta. Tulosten perusteella on selvää, että sote-järjestöt osaavat työllistää, tukea ja auttaa vaikeasta työmarkkinatilanteesta tulevia henkilöitä.

Toisaalta myös järjestöt olivat hyötyneet Paikka auki -työntekijöiden taidoista, jotka olivat olleet arvokkaita etenkin poikkeusoloissa, kun toimintaa oli tarvinnut mukauttaa nopeasti.

"Paikka auki -avustuksella palkatulla työntekijällä oli suuri merkitys yhdistyksemme toimintaan. Saimme häneltä valtavasti tuoreita ideoita toimintaan (erityisesti liittyen kuvalliseen viestintään) ja opimme itsekin paljon uutta koska meillä ei aiemmin ollut työntekijää, jolla olisi todella hyvät digitaidot ja joka olisi osannut tehdä mm. podcast-nauhoituksia ja videoeditointia. Saimme nuoren myötä paljon uutta osaamista yhdistykseemme ja uusia toimintatapoja. Koska olimme niin tyytyväisiä tämän nuoren työhön, tarjosimme hänelle mahdollisuuden toimia mentorina uudelle Paikka auki -nuorelle vuonna 2020 ja tämä järjestely oli oikein onnistunut."

Työnantajat ovat tyytyväisiä ja suosittelevat Paikka auki -työntekijöitä mielellään

"Kokemus oli erittäin positiivinen ja antoisa. Nuori oli erittäin aktiivinen ja innokas oppimaan uutta ja olemme saaneet häneltä valtavasti tuoreita ideoita toimintaan."

Yhdeksän työnantajaa kymmenestä oli tyytyväinen Paikka auki -työntekijän työhön ja kolme neljästä suosittelisi työntekijää vastaaviin tai vaativampiinkin tehtäviin. He kertoivat työntekijöiden olevan innostuneita ja luotettavia, sopeutuneen hyvin työyhteisöön ja tulevan hyvin toimeen erilaisten asiakkaiden kanssa. Paikka auki -työntekijää pidettiin arvokkaana resurssina työllistävälle järjestölle: jopa 96 % vastaajista koki, että työntekijän työllä oli merkitystä heidän järjestölleen. Nämä tulokset ovat samaa, korkeaa tasoa kuin edellisessä työnantajakyselyssä.

Jos Paikka auki -työsuhteissa oli ollut haasteita, useimmiten ne liittyivät rekrytointiin, työnkuvaan, perehdytykseen tai ohjaukseen. Muita kuvailtuja haasteita olivat esimerkiksi työntekijän kuormittava elämäntilanne ja muutokset työyhteisössä tai esimiesten vaihdokset. Näihin vaihtuviin tilanteisiin työnantajat ovat reagoineet ja sopeutuneet asianmukaisesti. Haastavissa tilanteissa työnantajat olivat voineet tukeutua koordinaatiotiimiin, jonka he kokivat entistä hyödyllisemmäksi. Lisäksi niillä järjestöillä, joilla oli ollut Paikka auki -työntekijöitä aiemmin, oli kokemuksen tuomaa varmuutta ratkaista tilanteet itsenäisesti.

Ajankohtaisiin haasteisiin vastaava avustusohjelma saa jatkoa

Hyvin suunnitellun, tukea antavan työvuoden merkitys onkin erityisen merkittävä nyt, koronapandemiasta johtuvien poikkeusolojen vallitessa, jolloin haavoittuvassa asemassa olevan kohderyhmän työllistyminen on entistä vaikeampaa. Monet järjestöt toivoivatkin ohjelmalle jatkoa. Saimme vastaajilta ehdotuksia pidemmistä, kahden vuoden mittaisista, työsuhteista sekä uusista kohderyhmistä, joita voisivat olla yli 55-vuotiaat. Lisäksi vastaajat näkivät ohjelman hyvänä mahdollisuutena tuoda helpotusta etenkin maahanmuuttajataustaisten nuorten haavoittuvaan asemaan.

"Koronaepidemiatilanteen säilyessä ennallaan, nuorten työllistyminen tulee hankaloitumaan. Tässä kohtaa Paikka auki avustuksilla on tärkeä paikka kompensoida ja mataloittaa työnantajien palkkauskynnystä."

"Tämä hanke on ollut erittäin hyvä sekä järjestölle että kohderyhmän palkatulle. Toivottavasti hanke jatkuu vielä tulevaisuudessakin, sillä sillä on varmasti pitkäkantoiset seuraukset!"

"Paikka auki on meidän kohderyhmälle todella merkittävä työllistämisen mahdollisuus. Aivan loistavaa on ollut, kun siihen on ollut mahdollisuus ottaa oppisopimuskoulutus rinnalle. Toivotaan, että näin tärkeään asiaan löytyy jatkossakin rahoitus. Ja tämä koordinaatiohanke on hyvä!"

Koordinaatiotiimi tekee jatkuvaa seurantaa Paikka auki -ohjelmassa, välittää tietoa sekä palautteita rahoittajalle, joka on kuullut viestin ja myöntänyt rahoituksen jatkovuodelle 2022. Avustushaku ensi kaudelle on käynnissä 31.5.2021 asti.