Paikka auki -työnantajakyselyn (04/2019) tuloksia

11.07.2019

Paikka auki -avustusohjelman toinen työnantajakysely tehtiin huhtikuussa 2019. Siinä kartoitettiin ohjelmassa toimivien työntekijöiden työtehtäviä ja työnantajien odotuksia, toiveita ja kysymyksiä avustusohjelmaan liittyen. Vastauksia saimme 113 järjestöltä ja vastausprosentti oli 78%.

Järjestötreffeillä työnantajat kyselevät ja saavat toisiltaan neuvoja.
Järjestötreffeillä työnantajat kyselevät ja saavat toisiltaan neuvoja.


Työtehtävät

Järjestöihin palkattujen työntekijöiden työtehtävät ovat valtaosin yleisiä järjestötyön tai ohjaustyön ja asiakaspalvelun tehtäviä. Tyypillisimpiä tehtävänimikkeitä ovat järjestöavustaja, ohjaaja, yhdistystyöntekijä tai viestintäassistentti. Näiden lisäksi Paikka auki -työntekijöiden työtehtäviä ovat toimitilojen isännöinti, tilahuollon tehtävät, erilaiset keittiö- ja siivoustyöt sekä informaatiotekniikan työtehtävät. Rekrytointien osalta useampi järjestö oli yllättynyt siitä, että hyviä (osatyökykyisiä) hakijoita oli niin paljon. Useiden henkilöiden toimenkuva tarkentuu vähitellen työkokemuksen karttuessa. Vuoden 2018 kyselyyn verrattuna työntekijöiden tehtävänkuvat ovat siirtyneet enemmän avustavien tehtävien suuntaan.

Työntekijöiden ohjaus ja mentorointi

Työntekijöiden ohjauksen ja mentoroinnin toteutustavat vaihtelevat: osa työnantajista nimeää yhden henkilön, joka hoitaa kaikki tähän liittyvät tehtävät. Toiset nimeävät kaksi tai useampia henkilöitä, jotka ohjaavat Paikka auki -työntekijöitä työn eri sisältöalueiden osalta. Joillain työnantajilla yksi henkilö hoitaa perehdytyksen ja työtehtävien päivittäisen ohjaamisen ja toinen henkilö huolehtii mentoroinnista. Vuoden 2018 tapaan noin puolet vastanneista järjestöistä kertoivat, että asiat sujuvat, kun mentoroinnin lisäksi työntekijöitä kohdellaan asiallisesti, huolehditaan "normaalit kuviot työterveyshuollon ja työsuojelutoiminnan osalta" ja noudatetaan työehtosopimuksia ja lakeja.

"Täytyy panostaa paljon henkilökohtaiseen tukeen, enemmän kuin ammattilaisten. Lähiesimiestyö on paljon tiiviimpää. Tunteet ottavat helposti vallan toiminnassa."

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksen osalta kerrottiin monista myönteisistä kokemuksista, kuten myös vuonna 2018. Työn ja opiskelun yhdistäminen koetaan mielekkäänä, mutta myös haastavana yhdistelmänä. Oppilaitoksilta saatava ohjaus ei aina ole riittävää, joka tuo myös työnantajille lisähaasteita.

Ohjelman vaikutuksia

Työnantajien vastausten perusteella avustusohjelma mahdollistaa monia asioita järjestöjen arjessa. Lisäresurssi mahdollistaa järjestöjen nykyisen henkilökunnan työnjaon tarkistamisen, jonka myötä arki muuttuu sujuvammaksi. Mahdollisuudet viestinnän kehittämiseen ja tehostumiseen paranevat monissa järjestöissä. Uuden työntekijän myötä järjestöt saavat uusia ideoita ja näkökulmia nykyiseen toimintaan. Järjestöt saavat mahdollisuuden tarjota mielekästä työtä, tukea ja jatkopolkuja Paikka auki -työntekijöille.

"Nyt on ihanaa, että on yksi henkilö, joka pystyy keskittymään täysin kivan ideointiin ja vaikkapa vain somen päivitykseen! Kun itseltä poistui ajatus siitä että "tämäkin olisi pakko ehtiä", huomaan että ajatus kulkee vapaammin ja esimerkiksi keskustelut palkatun työntekijän kanssa ovat paljon hedelmällisempiä, kuin ennen kun yritti tehdä kaiken yksin."

Työnantajia pyydettiin myös kertomaan mikä muuttuu, kun työllistäminen Paikka auki -ohjelman kautta onnistuu hyvin. Suuri osa vastuksista koski Paikka auki -työntekijän työkokemuksen ja työelämävalmiuksien vahvistumista sekä työllistymismahdollisuuksien paranemista. Toinen puoli työnantajien vastauksista koski muutoksia järjestön omassa toiminnassa.

"Nuoresta on suuri apu uuden toimintakulttuurin kehittymiseen edulliseen suuntaan. Järjestön rooli työnantajana vahvistuu, työnantajan velvollisuudet selkiintyvät, mikä helpottaa käytännön työtä. Nuoren työpanos työyhteisöön helpottaa muuta henkilöstöä työkiireiltä, mikä taas mahdollistaa enemmän aikaa kävijöiden käyttöön. Toiminnat laajenevat ja monipuolistuvat, tulee uusia ja monipuolisia vaihtoehtoja tarjolle kävijöiden tueksi. Järjestö saa vaikuttavuutta ja näkyvyyttä myös työnantajana."

Ohjelman tulevaisuus

Paikka auki -työnantajille ja -työntekijöille järjestettävien yhteisten tapaamisten osalta työnantajat sekä kiittivät että toivoivat juuri niitä asioita, joita koordinaatiohanke organisoi: yhteisiä, alueellisia, tapaamisia eri teemoihin liittyen, kivoja tapahtumia, kokemusten vaihtoa vertaisten, mentoreiden ja eri järjestöjen kesken.

"Hyvä ohjelma. Tämä on erinomainen tapaa kantaa myös järjestönä yhteiskunnallinen vastuu tarjoten nuorelle erinomaista työkokemusta ja mahdollisuudet työllistyä ohjelman jälkeen paranevat merkittävästi."

"Toivottavasti tälle saadaan myös jatkoa. Osaavia nuoria on paljon ja haluamme antaa heille mahdollisuuden päästä työelämään osallisiksi hankkeen avulla. Haluamme kehittää myös omia ohjaustaitojamme, jotta voimme olla nuorten tukena entistä paremmin."