Paikka auki tarjoaa valmiin mallin edistää nuorten työllisyyttä

12.04.2022

Paikka auki -ohjelma on onnistunut esimerkki vaikuttavasta nuorten työllisyyden edistämisestä. Hankkeessa luotu toimintamalli, jossa valmennusta ja ohjausta tarjotaan sekä työllistyvälle että työnantajalle, on tarpeen erityisesti nuorille työnhakijoille ja heidän työnantajilleen.

Talouden suhdannevaihteluissa nuorten työllisyys on erityisen herkkä muutoksille. Nuorten työllisyys elpyy muita ikäryhmiä hitaammin ja nuoret ovat usein heikossa asemassa suhteessa iäkkäämpiin työntekijöihin tai työnhakijoihin. Lisäksi nuoret ovat keskenään useilla ja osin uusilla tavoilla eriarvoisessa asemassa – esimerkiksi henkilökohtaisen taustan, asuinalueen tai osaamisen perusteella. Nuorten työmarkkina-aseman vahvistamisessa tuleekin kiinnittää huomiota erityisesti heikossa asemassa oleviin nuoriin.

Nuoriin liittyvää työllisyyspolitiikkaa on pyritty viimeisen vuosikymmenen ajan ratkomaan esimerkiksi nuorisotakuun keinoin. Käytännössä nuorisotakuussa on taattu alle 25-vuotiaalle työttömälle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle kolmen kuukauden kuluessa töitä, koulutusta tai muita työllistymistä auttavia tukitoimia.

Miten Paikka auki -ohjelman mallia voisi laajentaa?

Nuorten työllisyyden edistämiseksi olisi perusteltua päivittää nuorisotakuuta ja lisätä siihen Paikka auki -tyyppinen palvelulupaus, jossa nuorisotakuun piiriin kuuluville työnhakijoille myönnettäviin palkkatukiin yhdistettäisiin sekä työnantajia että nuoria tukevaa valmennusta. Tämä istuisi luontevasti myös kuntien uuteen tehtäväkenttään työllisyys- ja elinkeinopolitiikan koordinoijana ja myös koulutuksesta ja nuorisotyöstä vastaavana toimijana.

Toinen nopea toimenpide olisi laajentaa Paikka auki -ohjelmaa siten, että myös nuorisoalan järjestöt voisivat tarjota järjestösektorin työpaikkoja nuorille. Tällekin aukeaa mahdollisuus, kun yleishyödyllisten toimijoiden rahoitusmallia ollaan uudistamassa vuodesta 2024 alkaen, eikä ole enää syitä erotella sosiaali- ja terveysjärjestöjä tai nuorisoalan järjestöjä niiden rahoituspohjan takia.

Työmarkkinat ovat moninaistuneet, työtä voidaan tehdä uusilla muodoilla, uusissa yhteyksissä. Tämä työmarkkinoiden muutos voi toimia nuorten eduksi, mutta myös haastaa nuoria. Työmarkkinoiden muutos onkin yksi peruste sille, että nuoret työnhakijat tarvitsevat ohjausta ja tukea työurallaan. Työllisyyden ja kestävien työurien kannalta on tärkeää pitää kaikki nuoret mukana, vahvistaa pystyvyyden tunnetta ja osallisuutta yhteiskunnallisena toimijana.

Katja Asikainen,
vaikuttamistyön päällikkö,
Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi.

Katja Asikainen on Paikka auki -ohjausryhmän jäsen. 

Katja Asikainen, vaikuttamistyön päällikkö. Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi. Kuva: Salla Marikukka / Allianssi.
Katja Asikainen, vaikuttamistyön päällikkö. Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi. Kuva: Salla Marikukka / Allianssi.