Paikka auki -ohjelma mahdollistaa myönteisiä eämänkokemuksia

02.12.2019

Paikka auki -työntekijöille tehtiin kysely kesäkuussa 2019, jolloin heitä pyydettiin kertomaan omasta elämäntilanteestaan työsuhteen jälkipuoliskolla: miten elämäntilanne on mahdollisesti muuttunut ja miten nykyinen työ on tähän vaikuttanut? Vastauksia tähän kysymykseen saimme 115 kpl, jotka on luokiteltu seuraavasti:

Elämäntilanteen mahdolliset muutokset Paikka auki -työsuhteen aikana/jälkipuoliskolla (06/2019; n=115)

 • Merkittävä myönteinen muutos tai useita myönteisiä asioita 33%
 • Myönteinen muutos tai yksi positiivinen asia 32%
 • Jotain hyvää ja jotain huonoa 8%
 • "Ei muutosta" ja myönteinen asia 3%
 • "Ei muutosta" 14%
 • Muutos huonompaan tai negatiivinen asia 5%
 • Muutos epäselvä / EOS 6%

2/3 vastaajista (65%) kertoo myönteisistä elämänmuutoksista. Joka kolmas Paikka auki -työntekijä kuvailee niitä itse eri tavoin merkittäviksi tai kertoo useammista myönteisiä asioista ja/tai muutoksista omassa elämäntilanteessaan.

"Ennen työsuhdetta olin syrjäytynyt, nyt minulla on paljon sisältöä elämässä ja olen kiinnittynyt yhteiskuntaan. Olen työpaikalta saanut hyvän ystävän ja lisäksi paljon kannustusta ja tukea, jotka ovat auttaneet elämän rakentamisessa työpaikan ulkopuolellakin."

- Paikka auki -työntekijä kyselyssä 6/2019

Toinen kolmannes (32%) Paikka auki -työntekijöistä kertoo vastauksissaan myönteisestä elämänmuutoksesta ilman yhtä voimakkaita adjektiiveja tai kuvaa (vain) yhden positiivisen asia nykyisestä elämäntilanteesta.

"Olen saanut oman alani työkokemusta, joka auttaa työnhaussa. Työni loppuvat elokuuhun mennessä ja tällä hetkellä etsin aktiivisesti töitä. Työpaikalta olen saanut suosittelijan ja suosituskirjeen työnhakuani varten. Toivon mukaan tämä työkokemukseni auttaa minua saamaan seuraavan työpaikan."

- Paikka auki -työntekijä kyselyssä 6/2019

Yhdeksän työntekijän vastauksessa puhutaan sekä jostain hyvästä että jostain huonosta muutoksesta tai asiasta.

Osa kertoo, että elämäntilanne ei ole juurikaan muuttunut, mutta vastauksesta löytyy myös kuvaus jostain myönteisesti koetusta asiasta.


Hyvät asiat ja muutokset elämäntilanteissa työsuhteen aikana

Erilaiset hyvät asiat ja muutokset omassa elämäntilanteessa, joista edellä mainituissa Paikka auki -työntekijöiden vastauksissa kerrotaan nykyisen työsuhteen jälkipuoliskolla ovat (vastaajia yhteensä 115 hlöä, osa mainitsee useita muutoksia):

 • Parantunut taloudellinen tilanne / toimeentulo 30%
 • Vahvistunut työkokemus / CV, verkostoituminen, kiinnittyminen yhteiskuntaan 22%
 • Elämän laatu / sisältö, itsenäinen elämä, mielekäs tekeminen 21%
 • Itsevarmuuden, itsetunnon, itsearvostuksen vahvistuminen 19%
 • Henkinen hyvinvointi, stressin vähentyminen, toipuminen, usko tulevaisuuteen, onnistumisen kokemukset 18%
 • Elämänhallinta, päivärytmi, elämän selkeys 13%
 • Oman tulevaisuuden löytyminen / kirkastuminen 8%
 • Ammattitaidon/osaamisen lisääntyminen, uusien asioiden oppiminen 8%
 • Muutto sopivampaan / omaan asuntoon 6%
 • Uudet ystävät, uudet tuttavuudet 3%
 • Fyysisen terveyden kohentuminen 2%
 • Perheenlisäys 2%

Vain 14% vastanneista Paikka auki -työntekijöistä kertoo, että heidän elämäntilanne on pysynyt "pääosin samanlaisena" tai että se ei ole muuttunut juuri mitenkään. 

Viidessä vastauksessa kerrotaan muutoksesta huonompaan suuntaan.