Osallisuuden kokemus kumpuaa hyvästä kohtaamisesta

10.10.2019

Perustana hyvä kohtaaminen

Millaiset toimintatavat työyhteisössä synnyttävät osallisuutta? Millaisia elementtejä osallisuus pitää sisällään? Mitkä tekijät edistävät sitä, että uusi työntekijä voi kokea kuuluvansa työyhteisöön?

Osallisuus ei synny itsestään. Osallisuuden kokemus syntyy vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Osallisuuden kokemuksen perustana on mielestäni se, että ihminen saa osakseen hyvää kohtaamista. Ilman hyvää kohtaamista ei voi syntyä aitoa osallisuutta. Hyvä kohtaaminen saa aikaan myönteisiä tunnekokemuksia. Myönteisten tunnekokemusten avulla ihminen rakentaa käsitystä itsestä, muista ihmisistä ja ympäröivästä maailmasta. Hyvien kohtaamisten kautta on mahdollista kiinnittyä osaksi jotain laajempaa kokonaisuutta - tulla siis osalliseksi jostain, minkä kokee itselle merkitykselliseksi.


Aktiivinen toimijuus osallisuuden rakentajana

Osallisuutta synnyttää mielestäni se, että ihminen saa olla aktiivinen toimija. Toimijuuden kautta ihmisen itseluottamus kasvaa ja hän alkaa tunnistaa omia vahvuuksiaan. Mahdollisuus omien vahvuuksien ja osaamisen hyödyntämiseen luo mielekkyyttä ja motivaatiota työskentelyyn.

Järjestössämme on havaittu, että Paikka auki-ohjelman kautta työllistyneiden henkilöiden työtehtävä, rooli ja vastuu kannattaa määritellä hyvin selkeästi - ainakin työsuhteen alussa. Työhön liittyviä vastuita kannattaa lisätä pikkuhiljaa työntekijän itseluottamuksen ja osaamisen karttuessa. Työyhteisön pitää olla myös valmis siihen, että työntekijä kehittyy ja kaipaa työhönsä uusia haasteita. Työhön liittyvien tavoitteiden saavuttaminen lisää osallisuuden kokemusta.

Järjestössämme Paikka auki-ohjelmassa työskennelleet henkilöt ovat pitäneet tärkeänä osallisuutta edistävänä tekijänä sitä, että he ovat olleet aktiivisesti mukana esimerkiksi asiakastoimintojen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Osallisuuden kokemusta lisää se, että omilla näkemyksillä ja mielipiteillä voi konkreettisesti vaikuttaa asioihin. Myös se, että saa tehdä työtä aidosti omalla persoonallaan ja omana itsenään, eikä tarvitse piiloutua päälle liimatun roolin taakse, luo osallisuutta.


Ohjaus osallisuutta edistävänä tekijänä

Paikka auki-ohjelman tuoman kokemuksen myötä järjestössämme on huomattu, että säännöllinen ohjaus on merkittävä työntekijän osallisuutta edistävä tekijä. Paikka auki-ohjelmassa työskennelleet henkilöt ovat pitäneet ensiarvoisen tärkeänä sitä, että heillä on ollut nimetty ohjaaja, jonka kanssa on saanut käydä luottamuksellista ja avointa keskustelua työskentelyyn liittyen. Mitä rehellisemmin sekä työntekijä että ohjaaja osallistuvat yhteiseen keskusteluun, sitä enemmän työntekijä hyötyy ohjauksesta. Myös vaikeita ja haasteellisia asioita kannattaa rohkeasti pohtia yhdessä.

Ohjauksessa tärkeintä on kannustus ja työntekijän vahvuuksien sekä työssä kehittymisen sanoittaminen. Parhaimmillaan ohjauksesta voi tulla työntekijän ja ohjaajan yhteinen oppimiskokemus. Yhteisen oppimiskokemuksen myötä myös onnistumiset voidaan kokea yhdessä. Yhdessä koetut onnistumiset taas synnyttävät aitoa osallisuutta.


Olet yksi meistä

Olen saanut käydä antoisia keskusteluja Paikka auki-ohjelmassa työskennelleiden kanssa muun muassa työskentelyn aloittamiseen liittyen. Työskentely voi alussa tuntua vaikealta ja pelottavaltakin, koska kaikki on niin uutta ja tuntematonta. Ulkopuolisuuden ja riittämättömyyden tunteet nousevat pintaan. Epävarmuuden tunteet itsestä ja omasta työskentelystä saattavat olla voimakkaita, koska ei vielä tunne muita työyhteisön jäseniä hyvin.

Työyhteisön jäsenet voivat auttaa uutta työntekijää tulemaan osaksi työyhteisöä monin eri tavoin. Osallisuuden kokemus syntyy siitä, että ihminen saa tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään, omine tarpeineen ja elämänkokemuksineen. Olen työssäni huomannut, että työyhteisössä vallitsevalla ilmapiirillä on valtava merkitys osallisuuden kokemuksen syntymisessä. Kannustaminen, kiittäminen, huumori, turvallisuus, luottamus ja yhteiset tavoitteet luovat osallisuutta. Mielestäni on tärkeää, että uuden työntekijän työskentelyn arvo tunnistetaan ja ennen kaikkea tunnustetaan työyhteisössä - sinua tarvitaan täällä ja olet yksi meistä.

Paikka auki-ohjelmassa luodaan mahdollisuuksia hyvään kohtaamiseen ja edistetään monipuolisesti ohjelmassa työskentelevien ihmisten osallisuutta. Olen sitä mieltä, että työpaikka voi parhaimmillaan toimia sellaisena yhteisönä, joka vahvistaa merkittävällä tavalla ihmisen osallisuutta, toimintakykyä ja hyvinvointia.


Katja Malin-Kaartinen
Kehittämispäällikkö

Tukikohta ry