Järjestöt haluavat Paikka auki -ohjelmalle jatkoa

27.08.2020

Paikka auki -koordinaatiotiimi toteutti 10kpl Paikka auki -työnantajien haastatteluita kesän 2020 aikana. Haastatteluiden tarkoituksena oli kuulla kokeneiden, useampia vuosia Paikka auki -avustusohjelmassa mukana olleiden työnantajien kokemuksia ja näkemyksiä ohjelman toimivuudesta ja mahdollisesta jatkokehittämisestä. Haastatteluiden tulokset vahvistivat työnantajien jatkokyselyn 10/2019 tuloksia ohjelman toimivuudesta ja vaikutuksista. Työnantajien jatkokyselyssä yhdeksän kymmenestä järjestötyönantajasta on vähintään tyytyväinen, 68% on erittäin tyytyväinen palkattujen henkilöiden työskentelyyn ja 96 % piti Paikka auki -työntekijöiden tekemän työn merkitystä järjestöjen toiminnan kannalta merkityksellisenä.

Kokemukset Paikka auki -ohjelmasta

Haastattelujen teemat ja kysymykset käsittelivät työnantajien kokemuksia Paikka auki - ohjelman toimivuudesta, työsuhteiden sujumisesta ja onnistumisesta eri vuosina, miten mentorointi toteutettiin, millaisia työntekijöiden jatkopolut ovat olleet ja miten niiden löytämistä on järjestöissä tuettu. Haastattelujen lopuksi kaikkia työnantajia pyydettiin kertomaan myös kuinka tarpeellisena he Paikka auki -ohjelmaa pitävät ja miten sitä olisi hyvä kehittää, mikäli ohjelma jatkuu myös vuoden 2021 jälkeen.

Paikka auki -työnantajien kokemuksista nousevat seuraavat asiat:

  • Vuoden mittainen työllistymisjakso on hyvä aika työnteon rinnalla nousta ja toipua omista henkilökohtaisista vaikeuksista sekä löytää ja koetella omaa osaamistaan ja kiinnostuksen kohteita.
  • Työnantajalle myönnettävä taloudellinen tuki on sekä hallinnollisesti joustava että määrällisesti riittävä.
  • Työntekijän ohjaus ja mentorointi on yksi tärkeimmistä onnistuneen työsuhteen osatekijöistä.
  • Kiinnostavan ja kestävän jatkopolun löytymiseen pyritään jokaisessa järjestössä erilaisin keinoin ja tulokset ovat hyviä.

Ohjelman jatkuminen vuoden 2021 jälkeen

Haastateltujen työnantajien kokemukset ohjelmasta olivat varauksettoman myönteisiä. Kaikki olivat sitä mieltä, että "ohjelmaa pitää ehdottomasti jatkaa" myös vuoden 2021 jälkeen. Nuorten ja osatyökykyisten työllisyystilanne on hyvin haastava ja koronapandemian myötä tilanne on muuttunut entistä vaikeammaksi. Monet nuoret ja useimmat osatyökykyiset tarvitsevat osaavaa, erityistä ja riittävän pitkäkestoista tukea työllistymisen eri vaiheisiin. Paikka auki -avustusohjelma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden juuri tähän.

Kaikki haastatellut työnantajat pitivät avustusohjelmaa sekä toimivana että erittäin tarpeellisena nykyisille kohderyhmille. Haastatteluissa esille nousivat myös kohderyhmän laajentaminen, työterveyskulujen kohdentuminen, TE-toimiston kanssa olleet vaikeudet rekrytoinnissa sekä "nivelvaiheen" kehittäminen määräaikaisen työsuhteen päättymisen jälkeen.