Järjestö työpaikkana ylittää odotukset

30.01.2020

Paikka auki -työntekijöille toteutettiin kesäkuussa 2019 kysely, josta yksi asia nousee merkittävästi; järjestö työpaikkana on erinomainen ovi työelämään. Sote-järjestöissä osataan ottaa ihminen vastaan sellaisena kuin hän on ja annetaan hänelle aikaa ja tukea oman osaamisen ja ammattitaidon vahvistamiseen. Osaksi tätä selittää se, että sote-järjestöissä osataan toimia nuorten ja osatyökykyisten kanssa tavalla, jossa inhimilliset arvot toteutuvat ja lämpö leviää työyhteisön sisälle.

Työtyytyväisyys Paikka auki -työsuhteissa

Paikka auki -työntekijöiden työtyytyväisyyttä kartoitettiin kyselyssä kahdella kysymyksellä. Vastaajia pyydettiin ensin arvioimaan omaa tyytyväisyyttään nykyiseen työhön viisiportaisella asteikolla, jonka jälkeen heitä pyydettiin kertomaan omaan työhön liittyvistä onnistumisen ja/tai epäonnistumisen kokemuksia, jotka ovat tuntuneet tärkeiltä.

91% Paikka auki -työntekijöistä kertoo olevansa erittäin tai melko tyytyväinen nykyiseen työhönsä.
87% vastanneista myös suosittelisi järjestöä työpaikkana esimerkiksi ystäville tai tuttaville.


Perehdytys auttaa alkuun

Paikka auki -työsuhteiden alussa järjestetty perehdytys on työntekijöiden kokemusten perusteella toteutettu pääosin hyvin. 75% Paikka auki -työntekijöistä antaa sille arvosanan 8-10. Perehdytyksen keskiarvo on myös noussut vuoteen 2018 verratessa hiukan.

"Perehdytys oli selkeä ja tehtiin yhdessä toisen työntekijän kanssa. Aikaa käytettiin perehdytykseen tarpeeksi ja sain riittävästi tietoa."
- Paikka auki -työntekijä kesäkuussa 2019

"Minulle kerrottiin työpaikan tavoista ja säännöistä sekä yhdistyksen toimintaperiaatteista. Sain opastusta työtehtäviini ja apu on aina vähintään langan päässä. Tiedän, kehen ottaa yhteyttä, jos minulla on ongelmia työssä."
- Paikka auki -työntekijä kesäkuussa 2019

Järjestöissä uusi työntekijä otetaan vastaan avosylin

Työsuhteen alkupuolella olevia Paikka auki -työntekijöitä pyydettiin kertomaan, miten heidät on otettu vastaan uutena työntekijänä omassa työyhteisössään. 97% työntekijöistä kuvaa vastaanottoaan vähintään hyväksi tai usein erittäin hyväksi. Vastauksissa toistuvat sanat "todella/erittäin hyvin", "avoimesti ja tasavertaisesti", "mahtavasti", "todella lämpimästi", "arvostavasti", "hyvin" ja "ihan sikahyvin".


Yksi muista

Paikka auki -työntekijöiden kokemukset järjestössä työskentelemisestä ovat valtaosin myönteisiä tai erittäin myönteisiä. Vastauksissa toistuvat samat myönteiset adjektiivit kuin työsuhteen alussakin ja palaute on parhaimmillaan ollut kiittävää, erinomaista, monipuolista ja rohkaisevaa, kuten seuraavista esimerkeistä voi lukea:

"Työtäni arvostetaan ja saan hyvää tarkoin mietittyä rakentavaa ja kannustavaa palautetta säännöllisesti. Työyhteisö on sopivan pieni, jotta tunnen oloni aidosti osaksi yhteisöä. Osaamistani arvostetaan avoimesti ja varauksetta."
- Paikka auki -työntekijä kesäkuussa 2019

"Minut otettiin alusta saakka hyvin vastaan; vain muutama ihminen suhtautui minuun alkuun varautuneesti, ja heidänkin luottamuksensa olen onnistunut voittamaan. Olen pidetty ja arvostettu työyhteisön jäsen, ja ihmiset luottavat sekä ammattitaitooni että työetiikkaani."
- Paikka auki -työntekijä kesäkuussa 2019

"Työyhteisöni on ollut parasta, mitä työyhteisö voi vain olla. En voisi olla tyytyväisempi. Minua on kohdeltu tasa-arvoisena työyhteisön jäsenenä ensimmäisestä päivästä alkaen koko työjakson aikana. Olen saanut arvostusta ja tunnustusta työstäni sekä kunnioitusta. Kollegani ovat luottaneet minuun ja työilmapiiri on ollut mitä mahtavin. Olen saanut työstäni ja asenteestani pelkkää positiivista palautetta useampaan otteeseen useammalta eri henkilöltä."
- Paikka auki -työntekijä kesäkuussa 2019