Elämäntilanteen muutokseen vaikuttavat tekijät Paikka auki -ohjelmassa

18.11.2021

Santtu Hakola opiskelee Helsingin yliopiston Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja johtamisen maisteriohjelmassa. Maisterintutkielmassaan hän tutkii elämäntilanteen muutokseen vaikuttavia tekijöitä Paikka auki -avustusohjelmassa. Lue tästä jutusta, millaisia löydöksiä hän teki.

Työllistymisellä voi olla hyvinkin myönteisiä vaikutuksia ihmisten elämään. Työn merkitystä hyvinvoinnin lisääjänä on tutkittu pitkään, vaikka suuri osa työllisyystutkimuksesta keskittyy työllisyysasteeseen. Tekijälleen mieleinen työ voi tuoda esimerkiksi päiviin merkityksellistä sisältöä, lisätä sosiaalisia rakenteita ja jopa selkiyttää ihmisen sosiaalista identiteettiä (Jahoda, 1982; Warr, 1987). Paikka auki -ohjelman lähtökohta on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työelämävalmiuksia, mutta miten ohjelma vaikuttaa osallistujien elämäntilanteeseen? Tätä kysymystä lähdin selvittämään maisterintutkielmassani.

Subjektiivisesti koettuja muutoksia hyvinvoinnissa on haastava mitata. Paikka auki -ohjelmassa on kerätty tietoa osallistujilta kyselyn avulla, joita tehdään ohjelmaan osallistuneille kahdesti vuodessa. Muutosta lähtötilanteeseen kyselyissä on selvitetty avokysymyksellä: "Kerro miten elämäntilanteesi on mahdollisesti muuttunut Paikka auki -työsuhteen aikana?" Vuosien 2019 ja 2020 kyselyissä tähän kysymykseen vastasi yhteensä 319 henkilöä. Tutkielmassa tehtiin ensin sisällönanalyysi avovastauksille. Näitä saatuja vastauksia selitettiin sen jälkeen vielä logistisen regressioanalyysin avulla.

Vastaukset olivat pääosin positiivisia. 70 prosenttia kysymykseen vastanneista koki elämäntilanteensa muuttuneen parempaan suuntaan Paikka auki -työvuoden aikana. 

Vastaajien hyvinvoinnin kohentuminen näkyi erityisesti taloudellisen tilanteen paranemisena ja sen tuomina positiivisina kokemuksina. 

Parantunut taloudellinen tilanne muun muassa vähensi stressiä ja vahvisti kokemusta itsenäisyydestä. Lisäksi työ toi monen elämään lisää merkitystä ja sosiaalisia kontakteja. Ohjelmassa mukana olleet työntekijät kokivat myös päivittäisten rutiinien ja aikataulujen tuoneen selkeyttä elämään. Näiden lisäksi vastaajat kertoivat työn lisänneen heidän itsevarmuuttaan ja tunnetta omasta arvosta.

Vajaalla kolmasosalla vastaajista elämäntilanne ei muuttunut työsuhteen aikana tai se meni huonompaan suuntaan. He kokivat esimerkiksi, että työ oli liian fyysistä tai työnkuva ei ollut selkeä. Lisäksi monessa vastauksessa näkyi jo huoli tulevaisuudesta. Tulevaisuushorisontin kapeneminen vähentää ihmisten hyvinvointia, ja aiempien tutkimusten perusteella erityisesti nuorten kohdalla luotto tulevaisuuteen on hyvinvoinnin kannalta erityisessä asemassa (Bartelink ym., 2020; Parola & Marcionetti, 2021).

Tutkielman toisena tavoitteena oli selittää elämäntilanteen eri muutoksia, jotka nousivat esiin laadullisessa analyysissä. Ensinnäkin toisen asteen koulutuksen saaneilla oli lähes kaksikertainen todennäköisyys positiiviseen elämäntilanteen muutokseen verrattuna korkeakoulutuksen saaneisiin. Näin ollen toisen asteen koulutuksen saaneet näyttävät hyötyvän ohjelmasta korkeakoulutettuja todennäköisemmin. 

Tulos on kiinnostava, sillä aiemmissa tutkimuksissa työllisyystoimista on ollut jopa haittaa hyvinvoinnille vähemmän koulutettujen joukossa. Paikka auki -ohjelman kaltainen työllistäminen voikin olla sopivampi vaihtoehto toisen asteen koulutetuille kuin perinteisemmät työllisyystoimet.

Toiseksi tilastollisessa tarkastelussa vahvistui aiemmin mainittujen tulevaisuudensuunnitelmien merkitys hyvinvoinnin tekijänä. Jos vastaajalla oli tulevaisuudensuunnitelmia, hänen positiivisen elämäntilanteen muutoksen todennäköisyys oli yli kaksinkertainen, verrattuna osallistujaan, jolla niitä ei ollut. Näiden lisäksi työtyytyväisyydellä oli vahva yhteys elämäntilanteen muutoksiin Paikka auki -ohjelman aikana. Työhönsä tyytyväisen osallistujan todennäköisyys positiiviseen elämäntilanteen muutokseen ohjelman aikana oli yli kuusinkertainen verrattuna vastaajiin, jotka eivät olleet tyytyväisiä työhönsä.

Tutkielman tuloksista voitaneen sanoa, että Paikka auki -ohjelmalla on valtaosin positiivinen merkitys osallistujien hyvinvointiin. Ohjelma on onnistunut edesauttamaan mielekkäiden jatkopolkujen löytymistä työn ja opintojen parissa. Suurin osa ohjelmaan osallistuneista ovat olleet tyytyväisiä ohjelman kautta saatuun työhön. 

Jotta osallistujien hyvinvointi pysyy vähintään samalla tasolla ja mahdollisesti jopa nousukäyrällä, on tuettava osallistujien tulevaisuudensuunnitelmia ja pidettävä työhyvinvoinnista mahdollisimman hyvää huolta.

Kirjoittaja
Santtu Hakola

Santtu Hakola.
Santtu Hakola.