Antalet arbetslösa halverades - Resultat från Platsen är ledig -programmets effekter

15.04.2020

Resultaten från Platsen är ledig - uppföljningsenkät för arbetstagarna (1) 02/2020

Med hjälp av uppföljningsenkäten kartlägger vi livssituationen för personer som arbetat inom programmet Platsen är ledig ungefär ett halvt år efter deras anställning vid Platsen är ledig. Enkäten skickades den 11 februari 2020 till 159 arbetstagare inom Platsen är ledig. Totalt 85 svar inkom. För 63 av dessa hade Platsen är ledig-arbetsförhållandet upphört för 1-12 månader sedan.

Svarsprocenten blev 54 procent - stort tack till alla som svarade! 

Sysselsättningen av arbetstagarna inom platsen är ledig har lyckats väl - understödsprogrammet har uppnått de uppställda målen utmärkt. 

Utgående från arbetstagarnas svar har en stor förändring skett i deras nuvarande livssituation jämfört med situationen innan deras Platsen är ledig-arbete:

 • Antalet arbetslösa har halverats och antalet studerande har vuxit
 • Antalet personer med invalidpension, rehabiliteringsstöd eller sjukledighet har minskat
 • Två av tre har fått jobb (49 %) och/eller studerar (14 %) 1-12 månader efter PÄL-arbetsförhållandet
 • Arbetslösheten verkar inte öka med tiden. Antalet personer som studerar ökar ju längre tid som har gått sedan Platsen är ledig-arbetet upphörde.

I och med Platsen är ledig-arbetet har livskvaliteten, delaktigheten och funktionsförmågan för flera personer förbättrats avsevärt

Majoriteten av arbetstagarna sade sig vara nöjda med sitt arbete under arbetsförhållandet. Upplevda framgångar i arbetet hade att göra med att: 

 • göra saker tillsammans i en uppmuntrande arbetsgemenskap
 • överträffa sig själv i olika arbetsuppgifter 
 • få positiv respons och uppmuntran
 • få och ta ansvar och förtjäna tillit 

 • förstärka självkänslan


Två av tre rapporterade om positiva ändringar i livssituationen under arbetsförhållandet:

 • en förbättring av den ekonomiska situationen och livskvaliteten
 • ett mer självständigt liv

 • bättre självförtroende och självkänsla
 • ökat välmående
 • stärkande av den egna yrkesskickligheten

 • större klarhet i möjligheterna till fortsatt sysselsättning


Dåliga erfarenheter i Platsen är ledig-arbetet var mycket sällsynta.

"Platsen är ledig-arbetet gav mig mod att åter arbeta till 100 procent efter att ha varit ajuk. Jag märkte att jag lyckades, kunde och utvecklades. Mitt självförtroende blev bättre. Andra trodde på mig. Allt det här uppmuntrade mig att sträva efter mer. Jag har slutfört mina studier och arbetar nu som projektkoordinator."

- Tidigare Platsen är ledig -arbetare, 02/2020

"Jag kunde visa, särskilt för mig själv, att jag fortfarande kan arbeta. Min livserfarenhet och de fel jag gjort blev en kraftkälla. Tidigare hade jag känt skam över mina val och lidit av en påtaglig mindervärdeskänsla. Men det visade sig vara helt fel. Nu har jag en ny riktning i livet och ny iver att leva."

- Tidigare Platsen är ledig -arbetare, 02/2020

Arbetstagarnas fortsatta vägar efter Platsen är ledig-anställningen var utgående från arbetsgivarnas tidigare svar väldigt positiva

 • Över hälften (53 % av 185) får sysselsättning eller börjar studera efter visstidsanställningen: 22% får arbete hos den nuvarande arbetsgivaren, 19% hos en annan arbetsgivare och 12 procent börjar studera (en del vid sidan om arbetet).
 • Nästan en tredjedel (31 %) sökte/söker en ny arbets- och/eller studieplats efter visstidsanställningen.

 • Majoriteten av arbetstagarna som deltog i Platsen är ledig I -programmet[1] under åren 2014-2017 har fått arbete eller börjat studera efter sitt Platsen är ledig I -arbetsförhållande.

 • De mest nöjda arbetsgivarna berättade att deras Platsen är ledig -arbetstagare varit utmärkta. Många skulle vara redo att anställa dem även efter det tidsbundna arbetsförhållandet, och fyra av fem arbetsgivare kan utan förbehåll rekommendera sina Platsen är ledig -arbetstagare till arbetsuppgifter som åtminstone motsvarar det dessa haft inom programmet.

 • Majoriteten av arbetsgivarna ansåg att det arbete Platsen är ledig -arbetstagarna utfört var betydelsefullt för organisationens verksamhet.

 • De viktigaste utmaningarna avseende sysselsättning gäller framförhållning i fråga om arbetsbeskrivningar och planering av arbetsuppgifter samt balansgång mellan arbetets olika krav och arbetstagarens färdigheter och stödbehov. PÄL-medarbetarnas livssituationer varierar och arbetsgivarna ska förutom att förbereda sig på ändringar också kunna reagera på dem på ett ändamålsenligt sätt.


Utgående från svaren vi fått från våra Platsen är ledig-arbetstagare och organisationsarbetsgivare grundar sig de exceptionellt goda resultaten på åtminstone följande faktorer, som alla samtidigt verkställdes genom Platsen är ledig-understödsprogrammet: