PAIKKA AUKI

Avustuksen hakeminenPaikka auki -ohjelmaan hakeminen

 • Järjestöt, jotka täyttävät STEAn avustuskelpoisuuden, voivat hakea avustusta työntekijän palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin.
  Katso täältä ohjeet kelpoisuuden hakemiseen.
 • Avustusta haetaan kerrallaan 12 kuukauden ajaksi / henkilö (1 henkilötyövuosi).
 • Avustusta haetaan STEAn verkkoasioinnissa Paikka auki -avustushakemuksella.
 • Palkattu henkilö ei voi olla yhdistyksen/järjestön ainoa työntekijä.
 • Järjestöllä tulee olla kokemusta työnantajana toimimisesta.
 • Ohjelmaan tulee palkata henkilöitä, jotka eivät ole työllistyneet aiemmin Paikka auki -avustusohjelman kautta.

Avustuksen määrä

 • Avustusta voidaan myöntää enintään 50 000 euroa palkattavaa henkilöä kohden.
 • Avustukseen voi sisällyttää työntekijän palkkakustannusten lisäksi myös muita työntekijän palkkaamisesta aiheutuvia kuluja. Näitä voivat olla esimerkiksi matkakulut, laitehankinnat ja koulutuskulut sekä työntekijän mentoroinnista/ohjaamisesta aiheutuvat kulut.
 • Niissä Paikka auki -palkkaushankkeissa, joissa on mukana mentori, voivat mentoroinnista ja nuoren/osatyökykyisen palkkauksesta aiheutuvat muut välittömät kulut olla yhteensä max. 30 % myönnetystä avustuksesta siten, että muiden kuin mentoroinnista aiheutuvien kulujen osuus voi olla korkeintaan 10 % myönnetystä avustuksesta.
 • Mikäli mentorointiin ei perustellusta syystä haeta avustusta, voivat muut kuin palkkauksesta aiheutuvat kulut olla max. 10 % myönnetystä avustuksesta.
 • Työtilan vuokrakuluja voi sisällyttää avustukseen, mikäli niiden voidaan suoraan osoittaa aiheutuneen työntekijän palkkaamisesta.
 • Palkka määräytyy järjestössä käytettävän työehtosopimuksen mukaan.
 • Palkkarahat myönnetään täysimääräisenä. Varakkailta järjestöiltä edellytetään omarahoitusosuutta, kuten muissakin avustuskohteissa.

Paikka auki -työsuhde

 • Työsuhde voi olla koko- tai osa-aikainen.
 • Työsuhde voi alkaa heti avustuspäätöksen jälkeen tai myöhemmin saman vuoden aikana.
 • Työsuhteeseen on mahdollista liittää oppisopimuskoulutus. Tällöin avustusta on mahdollista hakea koko oppisopimuskauden keston ajaksi.
 • Mikäli palkattava henkilö suorittaa oppisopimuskoulutusta, ei työntekijän ohjaukseen myönnetä avustusta. Tällöin myönnetystä avustusmäärästä 10 % on mahdollista käyttää työvälineisiin ja matkakuluihin.
 • Työllistävä järjestö vastaa lakisääteisistä työnantajavelvoitteista sekä palkattavien henkilöiden perehdytyksestä ja ohjauksesta.


Hakuajat vuonna 2020

 • Ohjelmaan voi hakea mukaan koko avustuskauden ajan (2018–2021).
 • Vuodelle 2021 avustusta haetaan 27.4.–1.6.2020 STEAn verkkoasioinnissa.
 • Jatkoavustusta haetaan 10.8.–30.9.2020. Jatkoavustusta haetaan ainoastaan silloin, kun palkattavan henkilön työsuhteeseen liittyy oppisopimuskoulutus ja avustuskohteelle on tehty ohjeellinen avustussuunnitelma oppisopimuskauden ajaksi.